Köpprocessen i Spanien skiljer sig på många punkter från den svenska. En mycket stor skillnad är att det inte förekommer budgivning, som man i Sverige är van vid. Visningar sker inte heller på samma sätt. I Spanien arrangeras inte en organiserad visning under en söndag där flera köpare konkurrerar om vem som bjuder mest för en fastighet med ett fast utgångspris. Även i Spanien har varje bostad ett begärt pris men sedan, med mäklarens hjälp, kommer ni fram till ett pris som köpare och säljare kan acceptera och då blir det affär. Det kan vara det begärda priset eller ett pris något under.
 
Du måste ha tre saker för att kunna köpa en bostad i Spanien, varav två är absolut nödvändiga: du behöver ett spanskt personnummer (NIE-nummer) och ett bankkonto i ditt namn i valfri spansk bank. Utan dessa två saker kan du helt enkelt inte köpa en bostad, och det gäller alla utländska medborgare. Det tredje är frivilligt, men enligt min mening helt nödvändigt. Det är att ha en advokat vid din sida som företräder dig under hela köpprocessen tillsammans med din mäklare.

Steg ett – reservationsavtal

När parterna kommit överens om priset skriver mäklaren ett reservationsavtal för köpet och köparen betalar normalt 6 000 euro i deposition till mäklaren eller till köparens advokat. I och med att 6 000 euro har betalats tas objektet bort från marknaden och kan inte säljas till någon annan. Detta gäller även om mäklaren skulle få ett högre pris från någon annan köpare. På detta stadium måste köparen ha skaffat sig ett juridiskt ombud, normalt en advokat, för att påbörja en rad kontroller av fastigheten. Man bör som köpare inte använda en advokat som arbetar för mäklaren. Köparen ska ha sitt eget ombud som enbart arbetar för köparen, för att ha kontroll på fastighetens juridiska status men också för att kontrollera att mäklaren upprättar ett korrekt reservationsavtal och sätter in de 6 000 eurona på ett klientmedelskonto.

Ofta har även säljaren en advokat. Om så är fallet samarbetar de bägge parternas advokater. I reservationsavtalet kan köpet villkoras med till exempel låneförbehåll, visningsförbehåll eller förbehållet att en teknisk inspektion ska genomföras och godkännas av köparen. Om det föreligger juridiska skäl eller om förbehållet inte uppfylls, ska alltid de deponerade 6 000 eurona omgående återbetalas till köparen.
 
Advokaten kommer att verkställa kontroller för din räkning enligt punkterna:
• Är säljaren lagfaren ägare av fastigheten?
• Stämmer storleken med fastighetsregistret?
• Har bostaden hypotekslån eller andra skulder?
• Finns det embargon eller servitut på bostaden?
• Finns det obetalda avgifter till ägarföreningen?
• Är säljaren fast bosatt i Spanien eller inte?
• Är skatter och avgifter betalda av säljaren?
• Har säljaren ett energicertifikat? Lag sedan den 1 juni 2013.
• Att eventuella tillbyggnader är lagligt gjorda.
• Att det finns byggnadstillstånd (vid nybyggnation).
• Att säljaren ger bankgaranti (vid nybyggnation).
• Upprättande av det privata köpekontraktet.
• Underskrift av lagfarten i ditt namn inför notarius publicus.
• Upprättande av kontrakt för el och vatten i ditt namn.

Steg två – det privata köpeavtalet

Inom ett par veckor efter det att reservationsavtalet har undertecknats skrivs ett privat kontrakt mellan köparen och säljaren och detta avtal skrivs av parternas advokater, aldrig av mäklaren. I detta avtal inkluderas alla villkor, såsom pris, tillträdesdag och inventarielista över möbler. Normalt går det 4-8 veckor mellan kontraktets undertecknande och tillträdesdag. Tiden kan dock förlängas beroende på köparens och säljarens möjlighet att tillträda respektive lämna fastigheten. I samband med att det privata köpeavtalet undertecknas betalar köparen 10 procent av köpeskillingen. Detta belopp betalas aldrig till mäklaren eller till säljarens advokat utan direkt till säljarens bankkonto eller till säljarens advokats bankkonto. Om säljaren av någon anledning drar sig ur affären ska han – enligt spansk lag – ersätta köparen med ett belopp motsvarande två gånger handpenningen, det vill säga betala tillbaka de 10 procent som erlagts plus lika mycket till. Detta är att betrakta som ett skadestånd till köparen. Om köparen drar sig ur affären i detta läge så förlorar han hela sin 10-procentiga handpenning. Normalt finns flera andra villkor. Det kan gälla vad som ska hända med möblerna i huset, som ofta ingår i köpet. Vad händer om köparens advokat finner något fel i handlingarna? Ska handpenningen spärras på ett speciellt bankkonto? Vad händer om köparen inte lyckas få ett lån? Om inget har skrivits förlorar köparen självklart handpenningen om han inte lyckas få fram köpeskillingen. Vem ska svara för de olika avgifterna i samband med köpet? Vad händer om säljaren ångrar sig eller säljer till någon annan?

Steg tre – tillträde och lagfart

När man är framme vid det tillträdesdatum som har fastställts i det privata köpeavtalet så genomförs det officiella köpet. Detta görs på ett notariekontor, som normalt väljs ut av köparens advokat, men kan ske hos vilken notarie som helst. Notariens främsta uppgift är att identifiera parterna och göra en slutkontroll av att allt är i sin ordning. Pass måste således medföras. Notarien kontrollerar att säljarens bank får slutbetalt och att köparens eventuella banklån skrivs in i köpehandlingen.

Köpehandlingen som upprättas hos notarien kallas för escritura de compraventa. Den undertecknas inför notarien av såväl säljare som köpare. I samband med undertecknandet betalas den officiella köplikviden och nycklarna överlämnas. Endast checkar dragna på en spansk bank accepteras som betalningsmedel. Tillträdesdag är således alltid den dag som undertecknandet hos notarien äger rum. Hos notarien får köparen med sig en kopia av lagfarten (copia simple) och efter 3–6 månader kommer originalet (escritura de compraventa)
från fastighetsregistret. Köpet kan genomföras i annan valuta än euro. Om både säljare och köpare är svenskar kan priset sättas i svenska kronor, dollar eller annan valuta.
Vilka utgifter och risker har jag i förbindelse med att vara bostadsägare eller hyresgäst i Spanien?
Har du köpt en bostad i Spanien är det inte obligatoriskt att teckna en hus- och hemförsäkring. Tar du risken kan det bli dyrt om du väljer att vara oförsäkrad. Hemförsäkringen täcker nämligen inte bara skador i ditt hem. Den täcker också om det skulle uppstå skador hos grannen och orsaken till skadan har uppstått hemma hos dig. Om du till exempel blir ansvarig för en stor vattenskada hos din granne, eller ännu värre, kommer att skada en person på grund av en olycka i ditt hem, kan det bli tal om stora ekonomiska ersättningsbelopp.
 
Är du hyresgäst har du också ansvar inför din hyresvärd. Den mest ekonomiska lösningen på det problemet är att teckna en lösöresförsäkring. Den täcker dina privata ägodelar och ditt ansvar inför din hyresvärd. Ansvarsförsäkringen i din lösöresförsäkring täcker också ditt ansvar som privatperson inför andra.
Under senare år är det många som investerat i en semesterbostad i Spanien. Ägarna utnyttjar bostaden några veckor om året och resten av tiden blir bostaden uthyrd i korta perioder. Om din bostad hyrs ut är det viktigt att du upplyser ditt försäkringsbolag om detta. Det finns också speciella försäkringar där du kan få täckning för vandalism av din bostad under uthyrning eller rättshjälp i samband med tvister som kan uppstå mellan hyresvärd och hyresgäst.

Naturkatastrofer då, finns det försäkringar för det?

I december 2016 var det stora översvämningar i Málagaprovinsen. Det var så våldsamt att det var tal om den värsta naturkatastrofen som provinsen upplevt de två sista årtiondena. Det är inte första gången vi upplever stora översvämningar på Costa del Sol. Det är ett fenomen som återkommer då och då. Alla som har en hemförsäkring och får översvämmad källare, garage, hus eller utanför på privat egendom får ersättning från det statliga försäkringskonsortiet för naturkatastrofer. Varje gång du betalar din hemförsäkring går ett belopp av betalningen till det offentliga försäkringskonsortiet. Samma försäkringskonsortium täcker också jordskalv och andra naturkatastrofer. Har du inte hus- och hemförsäkring har du inte rätt till ersättning från denna instans.

Har jag täckning om jag blir sjuk i Spanien?

Är du inte resident i Spanien ska du komma ihåg det blå europeiska sjukförsäkringskortet när du reser hit. Kortet täcker akut sjukdom och du kan få behandling på offentliga vårdcentraler och sjukhus på samma villkor som en spansk medborgare. Undersök hos ditt försäkringsbolag i Sverige om du har täckning för hemresa i tillfälle av sjukdom. Denna utgift är nämligen inte täckt av EU-kortet. Uppehåller du dig här under längre perioder och täckningen på EU-kortet inte är tillräcklig kan en reseförsäkring täcka dig vid akut sjukdom.
 
Din situation är en helt annan om du är resident i Spanien. Då täcks du av den offentliga sjukförsäkringen om du arbetar här eller om du får pension från staten i Sverige. Är din situation en annan är det med stor sannolikhet så att du inte har täckning om du skulle bli sjuk. I Spanien finns ett stort utbud av privata sjukförsäkringar. Den privata hälsosektorn i Spanien är mycket omfattande och du får tillgång till en massa läkare, specialister, kliniker och sjukhus. I dag har fler än 10 miljoner personer i Spanien en privat sjukförsäkring. Utan den privata hälsosektorn skulle väntetiden på de offentliga sjukhusen bli ännu längre och experter menar att de helt enkelt skulle kollapsa. Du kan teckna en privat sjukförsäkring fram till du är 75 år. När väl försäkringen är tecknad kan du förnya den så länge du önskar. Har du fyllt 75 år finns det fortfarande alternativ för privat behandling. Du kan alltid tala med din försäkringsmäklare och få information om de olika möjligheter som finns tillgängliga.

Behöver jag teckna försäkring till mig själv?

Oftast tänker vi på att få våra materiella ting försäkrade. Dessvärre glömmer vi ofta att tänka på oss själva. Vad betyder vår privata egendom och ägodelar om vi inte själva fungerar? Är du resident i Spanien kan du täcka olyckor med en olycksfallsförsäkring. Skulle du få en allvarlig sjukdom är det olyckligt, men i försäkringsvärlden är sjukdom inte täckt av en olycksfallsförsäkring. Däremot täcker en livförsäkring invaliditet, vare sig det beror på olycksfall eller sjukdom. För lite över tio år sedan infördes en ny lag i Spanien som ger hjälp till personer som inte kan klara sig själva. Denna lag heter på spanska Ley de Dependencia. Tyvärr tar hanteringen av dessa ärenden otroligt lång tid, vilket bland annat beror på att staten egentligen inte har råd med de utgifter denna lag medför. Det är möjligt att teckna en försäkring som täcker din livstid med ett månadsbelopp om du skulle råka ut för en olycka eller obotlig sjukdom som gör att du inte kan klara dig själv och behöver hjälp. Upp till en viss ålder är denna försäkring inte speciellt dyr.
Finns det täckning på min hemförsäkring i förbindelse med dödsfall?

Anhöriga ringer ofta till oss i hopp om att det skulle finnas täckning i förbindelse med dödsfall i hemförsäkringen. Dessvärre är svaret nej. Hemförsäkringen täcker inte dessa utgifter. Det gör däremot en begravningsförsäkring, som är den mest sålda försäkringstypen i Spanien. Något av det första de spanska familjerna försäkrar sig om är att teckna en begravningsförsäkring för både barn och vuxna. Över 75 procent av alla dödsfall i Spanien blir i dag hanterade av försäkringsbolag. Denna försäkring täcker också transport till ditt hemland om det önskas.

Hur är det med bilförsäkring?

Liksom i Skandinavien ska bilen ha en trafikförsäkring. Bilens trafikförsäkring kan utvidgas med stöld, brand och glas. Vanligtvis är det ingen självrisk för dessa täckningar. Så gott som alla bilförsäkringar i Spanien har automatiskt vägassistans inkluderad. Därför är det inte nödvändigt att teckna vägassistans i tillägg till försäkringen.
Vill man ha full täckning kan man teckna en helförsäkring med eller utan självrisk. Kom ihåg att berätta för din försäkringsmäklare om din bil har extrautrustning då många försäkringsbolag inte täcker denna om den inte nämns i försäkringsbrevet.
 
Av Kaas & Kirkemann, självständig försäkringsmäklare grundad 1996. Med samarbete med flera försäkringsbolag samt 24-timmars nödassistans på svenska.
När bostaden i Spanien är köpt är det för många dags att packa ihop sina tillhörigheter och låta bohaget flyttas till det nya hemmet. Vid flytt av bohag är det mycket att tänka på och då kan det vara skönt att det finns professionella firmor som kan sköta det åt en. Ett flyttföretag som kör mellan Sverige och Spanien (samt även till Frankrike och Portugal, och även övriga Europa) är Roslagens Europatransport även kallat RETAB.
 
RETAB, som startades år 1992 av Jan Åke, Kjell och Sören Andersson (alla fortfarande aktiva i firman), har stor kunskap och erfarenhet kring utlandsflytt och delar här med sig av några tips*:

Bra att tänka på

*Tänk på att inte packa lådorna tyngre än att Ni själva orkar bära. (RETAB har kartonger och flyttmaterial till försäljning.)
*Använd kartonger försedda med handtag och bind om dem med snöre.
*Samla alla nycklar till möbler och liknande i en påse som Ni själva tar hand om och inte skickar med flyttlasset.
*Böcker packas till ca 2/3 delar i flyttlådor. Resten fylls ut med lätta textilier.
*Börja packa i god tid!
*Lämna fullständig destinationsadress.
Lampor, klockor och tavlor
*Glöm inte att ange om det finns kristallkronor, även uppgift om mått.
*Låt klockor, speglar och tavlor som inte går ned i en flyttkartong hänga kvar på väggen så att den som sköter flytten hänger ned dessa.
*Mindre tavlor och speglar kan packas i flyttkartonger.
*Bordslampor och prydnadsföremål som går ned i flyttlådor packas bäst med papper i lådor.
*Gällande större taklampor och golvlampor bör dessa hänga kvar så att flyttfirman kan ta dem själva vid lastningen.
 
Kök
*Tallrikar packas stående på högkant med papper emellan.
*Slå in glas och koppar i papper och packa liggande i lådor.
*Packa grytor och kastruller i flyttlådor.
 
Tv, stereo och data
*Tv, video, stereoanläggningar och dataanläggningar bör packas, om möjligt, i originalkartonger. Finns inte dessa kvar packas de i flyttlådor.
 
Möbler
*Töm alla lådor på tyngre föremål, ev. kan dessa fyllas med lättare textil.
*Ev. kuddar packas i flyttlådor
*Se till att flyttfirman skyddar möbler med filtar i bilen.
*Se till att ömtåliga möbler packas med bubbelplast.
 
RETAB ger inte dessa tips för att du måste packa själv. Förutom att ordna med själva transporten hjälper de även till med bland annat packning och emballering av ditt bohag, även ömtåligt gods, om du så önskar. Skulle någonting, som t ex konst av olika slag, kräva specialtransportlådor kan de se till att det ordnas liksom även flyttgarderober. Självklart är också att de bär ut godset och lastar det på bilen liksom att de bär in det i den nya bostaden.
 
RETAB:s bilar avgår alltså i mitten av månaden från Sverige, vid lite större volym bör du vara ute i god tid med bokning gärna fyra veckor innan avgång eller mer, mindre volymer kan gå att få med med kortare varsel. Transporten till Spanien tar sju till tio dagar beroende var i landet destinationen ligger, sen kan det ta en till fem dagar att distribuera godset. Från Spanien avgår bilarna i slutet av var månad, samma körtid och distributionstid. Mellanlagring kan ordnas vid behov. Börja packning i god tid, om inte RETAB ska packa, så allt är klart. Inhämtning till transporterna görs ca 14 dagar innan avgång.
 
*Dessa punkter är riktlinjer och gäller hos RETAB.
 
Av Roslagens Europatransport, RETAB, ett familjeägt företag som specialiserat sig på att hjälpa människor som önskar flytta utomlands, i första hand Frankrike, Spanien och Portugal, men även övriga Europa.
Intresset från svenskar att köpa bostad i Spanien, men framförallt på Costa del Sol, fortsätter att öka. För många behövs ett tillskott som bostadslån för att kunna köpa en bostad, och Handelsbanken erbjuder bolån i hela Spanien, inklusive Balearerna och Kanarieöarna.
 
Handelsbanken har funnits på plats i Spanien i över 25 år och via kontoret i Marbella får kunder från de Nordiska länderna, Nederländerna och Storbritannien hjälp vid belåning. Lång erfarenhet av den spanska fastighetsmarknaden och ett brett kontaktnät gör att du får hjälp och råd under hela processen. Bolåneprocessen i Spanien tar längre tid än i Sverige och man får räkna med någonstans mellan fyra och sex veckor, och det är många saker att ha koll på. En bra start är därför att kontakta sitt lokala Handelsbankskontor i Sverige redan i ett tidigt skede för att ansöka om ett lånelöfte. Eftersom bolåneprocessen skiljer sig rätt väsentligt åt mellan Spanien och Sverige, finns Handelsbanken i Marbella för att hjälpa Handelsbankens kunder på plats. Bland annat med att komma i kontakt med mäklare, advokater och värderingsmän.
 
En fördel med att belåna bostaden i Spanien är att man faktiskt belånar den tillgång som köpet avser, i den valuta som tillgången är värderad i.
Handelsbanken kan även hjälpa kunder i Frankrike och Portugal. Regelverk och tillvägagångssätt kan dock skilja sig åt mellan länderna.
Så här går det till: 

• Kontakta ditt lokala Handelsbankenkontor och ansök om ett lånelöfte. Då vet du hur mycket din nya bostad får kosta.
• Vi rekommenderar att du redan tidigt i processen kontaktar en advokat som hjälper dig i köpprocessen.
• När du har hittat en bostad kontaktar du Handelsbanken Marbella för en värdering. Värderingen görs av ett oberoende värderingsbolag godkänt av Banco de España.
• Handelsbanken Luxembourg bekräftar detaljerna för lånet, lånekonto öppnas och låneavtal skickas till ditt lokala Handelsbankenkontor för underskrift.
• Handelsbankens samarbetsadvokat förbereder det spanska låneavtal som signeras inför en notarie i Spanien i samband med köpet.
• Lånebeloppet minus uppläggningskostnad överförs till bankens samarbetsadvokat ca en vecka före planerat tillträde.
• Tilltärde sker hos en notarie och Handelsbankens samarbetsadvokat representerar banken.
• Handelsbankens samarbetsadvokat registrerar köp och pantsättning i det spanska fastighetsregistret och ansvarar för att skatten blir betald.
• Bolåneprocessen är individuell och beskrivningen ovan är en vägledning 

Handelsbankens erbjudande:

Bolån till privatperson
Belåniningsgrad upp till 75 % baserat på det lägsta av värdering och köpeskilling.
Minsta belopp att låna är 100 000 euro.

Tänk på detta:

• Vid belåning av bostad i Spanien så har man lagfartskostnader både för köpet och för lånet.
• Anlita alltid en advokat som ser till dina intressen och ansvarar för bostadens legalitet.
• Ränteavdraget måste du själv ta upp i din deklaration, det sker inte automatiskt.

Senaste artiklarna från En Sueco

Åldersfläckar på näthinnan – AMD (Åldersrelaterad …

AMD är en allvarlig ögonsjukdom som sägs vara den vanligaste orsaken till nedsatt syn i västvärlden...

Hälsa

Varför utvecklar vi hormonella obalanser?

Varför utvecklar vi hormonella obalanser?   Många kvinnor lider av övervikt, hormonella oba...

Hälsa

Goldeneye permanent

I oktober är permanent makeup-temat eyeliner och punktstrecksteknik. Jag har tidigare skrivit om tec...

Hälsa

Var snäll mot dina fötter

Om du tar en titt på dina fötter – de har en naturlig kurvatur. Skor har oftast ett standardinlägg s...

Hälsa

Besviken stjärna

Den japanska landslagsspelaren och engelska mästaren Shinji Okazaki fick tillsammans med Jose Rodrig...

Sport

Kan vi vända på kuttingen?

Vi ligger helt uppe i toppen när det talas om soltimmar, gastronomi och livskvalitet. Handlar det i ...

Tema & Profiler

La Sueca hälsar välkommen till En Sueco oktober 20…

  Det är oktober och de spanska skolorna har varit i gång några veckor. Jag hör många föräld...

Tema & Profiler

10 tips för bättre foton

Så tar du bra foton med mobilen   De flesta använder i dag mobiltelefonen till att ta foton o...

Tema & Profiler

Bostadsbloggen

I detta avsnitt av BOSTADSBLOGGEN ska vi gå igenom hur du blir beskattat när du säljer din bostad oc...

Bostadsnytt

Insekter på Costa del Sol

De finns överallt och vi kan inte undvika dem. Så varför låter vi oss inte fascineras av dem? Det va...

Tema & Profiler

Utflykter

CAC - Centro de Arte Contemporáneo

Málagas museum för modern konst ligger i Málagas trendigaste stadsdel – Soho, och ligger på kanten av Guadalminafloden, som är helt torr majoriteten a...

Utflykter

Cáceres – en helt unik stad

Cáceres ligger i Extremadura, ca 470 km från Málaga och detta är en enastående stad vars helt intakta medeltida centrum ligger innanför stadsmuren. St...

Utflykter

Tio spanska städer som du inte får missa

Nyligen presenterade vi här på En Sueco en lista över de kändaste andalusiska städerna. I dag går vi på upptäcktsfärd i resten av landet och ger er re...

Utflykter

Gastronomi

Veras Veranda

Nu är det höst och det betyder äppelsäsong! I Sverige hade vi kanske gått ut och pallat äp...

Gastronomi

Kaktusfikon – en nyttig delikatess

Vi sitter i bilen på en smal landsväg i Andalusiens sydvästra hörn. I vägkanten och i dike...

Gastronomi

Nyheter kring Sabor a Málaga – Málagas blå märke

Varje månad här i En Sueco presenteras en produkt som bär märket Sabor a Málaga, någonting...

Gastronomi

Veras Veranda

När man går på marknader är det vanligt att det finns en vagn vid vilken det står en man s...

Gastronomi

Tropisk mango odlas i La Cala de Mijas

Bara några minuters körning från La Cala de Mijas hittas gården Granja Ecológica Las Penca...

Gastronomi

Alkoholfri sommar?
 Här är alternativen!

Ska du köra hem? Vill du passa på med vikten? Eller kanske har du andra orsaker till att b...

Gastronomi

Sport

Golf i Solen

Per i finalen i Scandic Friends Open på Gotland Allas vår KRUT-GUBBE Per Eide har hunnit fylla 91 å...

Golf

AHN Golf - Oktober

Spanien-golf på Troxhammar golfklubb Klubben ligger i Ekerö kommun, som enbart består av öar, väste...

Golf

Besviken stjärna

Den japanska landslagsspelaren och engelska mästaren Shinji Okazaki fick tillsammans med Jose Rodrig...

Sport

Tema & Profiler

Kan vi vända på kuttingen?

Vi ligger helt uppe i toppen när det talas om soltimmar, gastronomi och livskvalitet. Handlar det i stället om ekonomi, tillväxt och sysselsättningsgr...

Tema & Profiler

La Sueca hälsar välkommen till En Sueco oktober 2019!

  Det är oktober och de spanska skolorna har varit i gång några veckor. Jag hör många föräldrar runt omkring mig som klagar över hur jobbigt d...

Tema & Profiler

10 tips för bättre foton

Så tar du bra foton med mobilen   De flesta använder i dag mobiltelefonen till att ta foton och under de senaste åren har mobilkamerorna blivit...

Tema & Profiler

Insekter på Costa del Sol

De finns överallt och vi kan inte undvika dem. Så varför låter vi oss inte fascineras av dem? Det varma klimatet i Andalusien skapar en stabil och god...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på?

Nu i oktober passar vi på att besöka Nueva Andalucía där vi möter Linda Serneholt för att få reda på vad hon har för sig just nu. Linda Serneholt kom ...

Tema & Profiler

Svenska Skolan i Fuengirola firar 50 år!

  2019 är en viktig milstolpe i den svenska historien på Costa del Sol, Svenska Skolan i Fuengirola firar nämligen 50 år! Jubilaren firades den ...

Tema & Profiler

Skandinavisk entreprenör visar det bästa av Málaga

Han kom med en rycksäck och några mynt I fickan. I dag har han 20 anställda och en ny rekordomsättning. Steffen Hansen är historien om företaget Solag...

Tema & Profiler

En intervju med Peter Sisseck i Ribera del Duero

Egentligen var det bara ett experiment med att göra vin på 90 år gamla vinstockar som Peter Sisseck gjorde 1995. Han hade lockats till att jobba med R...

Tema & Profiler

Kultur

Blod, Svett & Toner

Folkkära och världskända Robert Wells styr återigen stegen mot ”Den nya teatern” i Mijas den 16 november. Det gör han då han nu firar 30-årsjubileum m...

Kultur

Jul på spanskt vis

Året går fort, om 3,5 månad så är det redan dags för jul igen. Det kan vara smart att redan nu börja att smygplanera julens festligheter och julklappa...

Kultur

Filmer inspelade i Spanien

Spanien är ett vidsträckt land med varierande landskap. Stränderna i söder lockar till soldyrkande turister, vågorna på Atlantkusten drar till sig s...

Kultur

El Veranillo de San Miguel (indiansommar)

Vädret spelar oss ett spratt Vi träder nu in i årets första höstmånad, september. Som svensk sitter det nästan i ryggmärgen att nu sörja över att som...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com