alt

SINK-klubben i Spanien är en sammanslutning för de svenskar som är bosatta i Spanien. Klubben har beslutat att driva ett projekt med målsättningen att Sveriges och Spaniens regeringar omförhandlar dubbelbeskattningsavtalet från år 1976. Av det nya, kommande avtalet ska framgå att svenskar i Spanien endast beskattas i hemvistlandet.

I senaste valrörelsen år 2006 skrev statsministern i ett brev till utlandssvenskar i Spanien, ”För dig som bor i Spanien kan jag snabbt berätta om vår inställning till dubbelbeskattningsavtalet. Vi tycker inte att det är rimligt att enskilda ska ligga ute med dessa pengar. Därför vill vi att avtalet ska omförhandlas så att reglerna liknar de i Frankrike, och vi kommer att driva frågan om en omförhandling och harmonisering av dubbelbeskattningsavtalen”.

Mot bakgrund av nedanstående exempel på uttalande från den svenska regeringen, har vi förstått, att densamma anser att det är spanska regeringen/myndigheter som inte vill omförhandla dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien.

I en intervju nyligen med tidningen Föreningen svenskar i världen, hävdar statsminister Reinfeldt att Spanien sagt nej på begäran av Sverige till omförhandlingar av nämnda avtal.

Finansministerns svar på fråga 2006/07:784 av Agneta Lundberg (S), den 7 mars 2007 i riksdagen var; ” En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Detta är dock förenat med stora svårigheter. Skatteavtalet innehåller bestämmelser på många andra områden som i så fall skulle kunna komma
att bli föremål för diskussion. Vid kontakter med våra spanska motsvarigheter har dessutom framkommit att det inte finns något intresse från spansk sida av att ändra avräkningsreglerna avseende pensionsutbetalningar från Sverige.”

Sinkklubben har begärt att svenska regeringen lämnar ut underlag som visar att spanska regeringen sagt nej till omförhandlingar av nuvarande avtal mellan länderna. Vi har skriftligt fått besked från svenska regeringen att några handlingar inte finns, utan kontakterna har varit informella (muntliga).

Sinkklubben har i skrivelse till spanska regeringen, m fl instanser i Spanien, tagit upp problemen med sink-skatten. Sinkklubben vill att spanska regeringen kontaktar Sverige för att justera dubbelbeskattningsavtalet. Defensor de Pueblo i Madrid som försvarar människors rättigheter har tagit del av skrivelsen till spanska regeringen. De har redan inlett en undersökning av ärendet.

Sinkklubben förbereder nu olika aktiviteter till Sveriges Riksdag under hösten samt den svenska regeringen. Mera information finns på www.sinkklubben.com.

Vi är många utlandssvenskar som är mycket engagerade i denna viktiga fråga. I Spanien bor ca 100 000 svenskar. Många har spontant tagit kontakt med Sinkklubben, för att aktivt inför regeringen visa sitt motstånd mot sink-skatten – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - och nuvarande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien.

Svenska medborgare behandlas skattemässigt olika, beroende på vilket land inom EU de har bosatt sig i. De som flyttat till Spanien, har väsentligt sämre villkor än de svenskar som valt att bosätta sig i Frankrike eller Portugal. Vid jämförelse mellan Sverige och övriga nordiska länder, om den skattemässiga hanteringen av utvandrade medborgare, är Sverige unikt, dvs. inte något annat nordiskt land beskattar sina medborgare i Spanien. De övriga nordiska länderna har konstaterat att de inte har några kostnader för sina utomlands bosatta medborgare, därför beskattas de endast i hemvistlandet, (Spanien).

Det är av stor vikt att reglerna underlättar rörligheten mellan länderna och att de är lika för alla svenska medborgare oavsett var de bor i Europa. Nuvarande skatteuttag från svensk sida strider dessutom mot Sveriges avtal med EU. Gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien är från 1976. Under tiden har det hänt mycket, bland annat är Sverige och Spanien nu medlemmar i den Europeiska Unionen.

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt), innebär att svenskar bosatta utomlands skall betala 25 % källskatt för inkomster från Sverige. Vid redovisning av den spanska skatten till den svenska skattemyndigheten, återbetalas den skatt som erlagts i Spanien. Detta system kallas ”omvänd kredit” och medför att den svenske pensionären betalar skatt till två länder. Även om man efter några månader får tillbaka den erlagda skatten i Spanien av den svenska skattemyndigheten, måste den enskilde förskottera pengarna. Tala om det häftiga i att betala skatt 2 gånger! Många svenska medborgare tvingas låna pengar i spansk bank för att kunna finansiera denna form av ”omvänd kredit”.

I Spanien är en normalpensionär helt befriad från inkomstskatt. Detta gäller även för svenskar. Däremot måste vi svenskar betala 25 % skatt av sin inkomst till Sverige, och den lägger svenska staten beslag på för gott.


Sink-skatten är en konfiskatorisk skatt. Betala skatt och var glad! Pensionären får ingenting tillbaka. Inget hyresbidrag. Ingen äldreomsorg. Inga subventionerade resor. Den utflyttade faller under den spanska socialförsäkringslagen. Vid t ex sjukdom står Spanien för kostnaderna. Sverige har inga kostnader.

Fredrik Reinfeldt, berätta för oss 100 000 röstberättigade svenskar att du står för ditt vallöfte i 2006 års valrörelse.
Berätta för oss att regeringen tänker AVSKAFFA SINK-SKATTEN NU, inför valåret 2010!

www.sinkklubben.com

 

alt

De ekonomiska trenderna har fortsatt att utvecklats negativt, sysselsättning och arbetslösheten är de mest bekymersamma. Risken är stor att den allt sämre arbetsmarknaden påverkar konsumtionen negativt vilket i så fall får negativa konsekvenser för tillväxten. När bolaget Investor publiserade sin delårsrapport idag (15 april) och där konstaterar VD Börje Ekholm att "ekonomin kommer att vara i ruiner under merparten av 2009". Detta uttalande sammanfattar ganska väl hur det ser ut i världen för närvarande. Ända sedan krisen inleddes förra hösten har krispaketen efterföljts av ännu fler. Det sista i raden var vid G20-mötet i London i början av april. Där togs beslut om en omfattande koordinerad global stödpolitik för ekonomin och banksystemen. IMF (internationella valutafonden) får ett betydande kapitaltillskott och i och med detta minskar riskerna i vissa utsatta länder och för de finansiella marknaderna.
När riskerna justeras ned något kommer pengar att omallokeras från räntor till bland annat aktier. Bilden visar volatiliteten för den amerikanska aktiemarknaden. Ju lägre nivå desto större risk är investeraren berdd att ta.
Den amerikanske centalbankschefen, Ben Bernanke sa vid ett tal att han nu ser tecken på att den kraftiga nedgången i USA:s ekonomi är på väg att avstanna. Finansmarknaden prissätter just nu dagens dåliga ekonomi men också hoppet om en förbättring. Det är en balansgång mellan en låg-säker avkastning och en hög-osäker avkastning. De ledande indikatorerna börjar ge stöd för det senare alternativet.

USA

  • Tecken på en begynnande stabilisering i konjunkturen
  • Banksektorn är i behov av mer kapital

Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt svag, men det finns ljuspunkter på annat håll att ta fasta på. Inköpschefsindex har stigit och fallet i orderingången har stannat upp. Det finns även klara tendenser till en stabilisering på bostadsmarknaden och i byggsektorn. Investeringarna har fallit markant, dock syns signaler som tyder på att investeringarna slutar att falla senare i år. Av de pengar som kongressen redan anslagit till saneringen av finanssektorn (TARP-pengarna) kommer endast drygt 100 miljarder USD att finnas kvar när myndigheterna varit med och delfinansierat de två fonder som ska köpa "dåliga tillgångar" av bankerna. Resultaten av regeringens "stress-tester" av bankerna publiserades under första veckan i maj. Testet går ut på att bankernas balansräkningar analyseras av myndigheterna för att se hur de utvecklas under olika scenarier. Resultatet visade att bankerna överlag är motståndskraftiga, men att nyemissioner behövs för några. Sannolikt kommer vi nu få se en något lägre nivå för Liborräntan och att utlåningen kan börja tina upp något snabbare.

 

Europa och Sverige

  • Långsam återhämtning i euroområdet
  • Riksbanken har sänkt klart reporäntan men regeringen stimulerar

Förtroendeindikatorerna i euroområdet har börja visa en återhämtning efter mer positiva siffror i USA, Japan och Kina. Det är dock troligt att euroområdets tillväxt kommer att återhämta sig senare än i andra läder. Stimulansen från finanspolitiken är exempelvis mycket mindre än i andra delar av världen. Dessutom är Europeiska centralbanken, ECB, mer försiktig jämfört med andra centralbanker. Reporäntan ligger idag på 1 procent lär golvet för reporäntan hamna högre än i andra ekonomier.

ECB har heller inga planer på att i dagsläget köpa statsobligationer. Inflationen i euroområdet föll i mars till bara 0,6 procent i årstakt. Även kärninflationen är på den låga nivån 1,5 procent. I Storbritannien föll aktiviteten med över 4 procent i första kvartalet jämfört med samma period förra året. Landet befinner sig i den värsta recessionen sedan början av 1980-talet, men gigantiska stimulanser från penning- och finanspolitiken tillsammans med en svag valuta pekar på en återhämtning efter sommaren.

I Sverige sänkte Riksbanken reporäntan till 0,50 procent. I praktiken har den traditionella penningpolitiken spelat ut sin roll för ytterligare stimulans. Vad gäller andra insatser säger Riksbanken att de kan komma att köpa bostads- eller statsobligationer. Än är det oklart hur det ska gå till, då EU:s regler begränsar möjligheterna. I regeringens nya vårbudget tillkom ytterligare miljarder, främst med ökade satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Totalt kan de finanspolitiska stimulanserna bli 3,5 procent av BNP år 2009 och 2010. Skatte- och räntesänkningarna mildrar delvis de negativa effekterna på efterfrågan från en svag arbetsmarknad. Arbetslösheten har stigit från cirka 6 procent till 8,3 procent på bara drygt ett år. Vi räknar med att konjunkturen inte försämras i samma takt kommande kvartal som i kvartal 4 och 1. Pessimismen hos inköpscheferna har minskat, men orderingången fortsätter att falla och företagen drar ner både sin produktion och varslar personal.

 

Japan

  • Svag aktivitet tvingade fram nytt stimulanspaket

I Japan har regeringen annonserat ett nytt gigantiskt stimulanspaket på cirka 3 procent av BNP. Det betyder att finanspolitiken kommer att bli mycket mer expansiv än tidigare räknat. Förtroendet inom näringslivet har stigit från väldigt låga nivåer och produktionsplanerna pekar på en liten produktionsökning under kvartal 2, efter ett fall på 20 procent under de första tre månaderna av 2009.

Tillväxtmarknader

  • Tecken på viss återhämtning

Det finns nu tecken på viss återhämtning i flera av de större tillväxtländerna. I Ryssland har växelkursen och utvecklingen av valutareserven stabiliserats och konjunkturdata som publicerats har varit mindre dålig. Stimulansen i Kina har börjat påverka tillväxten positivt och siffror för mars visar en återhämtning i detaljhandel, export och bankutlåning. Följden är att prognosmakare nu börjar justera upp sina tillväxtprognoser för Kina. Även i Korea ser det mindre dåligt ut än det gjorde för en till två månader sedan.

alt

Det har på senaste tiden blivit allt vanligare att spanska skattemyndigheter lämnar information till svenska Skatteverket beträffande svenska bankkunder i Spanien.

Både enligt spansk och svensk lag har man rätt att öppna ett bankkonto i en utländsk bank i utlandet. Det är faktiskt inte olagligt att placera pengar i ett skatteparadis, bara man redovisar det i sin deklaration och att det beskattas i det land där den skattskyldige har sin hemvist.

Enligt de svenska skattereglerna så anses de personer som bor, stadigvarande vistas eller på annat sätt har väsentlig anknytning till Sverige, vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. Detta medför att dessa personer är skattskyldiga i Sverige för alla sina inkomster förvärvade både i utlandet och i Sverige. Man blir därför skyldig att deklarera och lämna uppgifter angående konto i utlandet till den svenska skattemyndigheten.

Den 30 juli 2004 trädde EU:s så kallade sparandedirektiv (Direktivet 2003/48/2003)i kraft i Spanien. I Sverige antogs sparandedirektivet den första juli 2005. Direktivet 2003/48/EG innebär att länderna inom EU ska ha ett automatiskt utbyte av information vad gäller ränteinkomster mellan skattemyndigheterna i respektive medlemstat.

Enligt principen om gemenskapsrättens företräde har EU-rätt företräde framför nationell lagstiftning. Både Spanien och Sverige har införlivat sparandedirektivet i deras interna lagstiftning.

Syftet med det nya direktivet är att personer som är bosatta inom EU-området inte ska kunna undgå beskattning av ränteinkomster genom att placera sparandet i ett annat EU-land. Därför måste nu alla banker inom EU rapportera utlänningars ränteinkomster till skattemyndigheter i de fall personerna är bosatta i något av medlemsländerna.

Direktivet omfattar ränteinkomster från sparande på bankkonton och obligationer men även inkomster från fondsparande om fonden till betydande del består av räntebärande placeringar. Aktiesparande och försäkringssparande omfattas dock inte.

Sparandedirektivet omfattar idag endast fysiska personer och inte bolag, skiftelser, etc. Reavinster på aktier och företagsinkomster är undantagna.

Genom att placera sina tillgångar i bolag kan fysiska personer undvika beskattning.

Meningen är att sparandedirektivets omfattning ska utvidgas till att också omfatta juridiska personer och aktier.

De nya reglerna tillämpades första gången i Sverige vid 2007 års taxering.

För att kunna identifiera och hämta uppgifter om dessa bankkonton har Skatteverket i Sverige genomfört ett stort antal utredningar de sista två åren. Skattetillägg och dröjsmålsavgifter är konsekvenserna för dem som inte frivilligt redovisar inkomster och tillgångar i utlandet. För att myndigheterna i en stat ska kunna få denna information, krävs samarbete mellan länderna inom EU. Medlemstaterna inom EU är enligt sparandedirektivet skyldiga att utlämna information.

Men vilken informationsskyldighet finns det mellan medlemsstaterna vad gäller medborgare som har sparande i utlandet? Finns det krav på att lämna uppgifter automatiskt eller endast på begäran? Dessa frågor ska vi besvara här.

Direktivet föreskriver att medlemsstaterna utan begäran ska utbyta alla uppgifter som är relevanta då en stat har skäl att anta att det kan ske en skatteförlust i den andra staten.

Direktivet anger att sekretess ska beaktas vid utbytet av sådana uppgifter så att de inte kommer obehöriga tillhanda. En medlemsstat får dock vidarebefordra informationen till en tredje medlemsstat om det kan anses vara till nytta för denna.

Uppgifter om räntebetalningar ska rapporteras av betalningsombudet, det vill säga, den som betalar ut räntan (banken).Informationen om betalningarna under året ska lämnas till behörig myndighet i den medlemsstat där betalningsmottagaren har sin hemvist, senast sex månader efter utgången av beskattningsåret.

För den skattskyldige ska uppgifter lämnas om dennes identitet, hemvist, kontonummer eller identifieringsnummer samt uppgifter om räntebetalningen.

Att betalningsombuden följer vad direktivet föreskriver ansvaras av respektive medlemsstat inom EU.

Det är därför särskilt viktigt för de som innehar bankkonto i Spanien och har hemvist i Sverige att ordentligt planera sina investeringar och alltid först informera sig med bankerna om de placeringsmöjligheter som erbjuds kommer att innefattas av direktivet eller inte.

Senaste artiklarna från En Sueco

Jul på spanskt vis

Året går fort, om 3,5 månad så är det redan dags för jul igen. Det kan vara smart att redan nu börja...

Kultur

Sarah Almagro - somos tu ola

I juli var det ett år sedan nu 19-åriga Sarah Almagro Vallejo lades in på sjukhus med svåra magsmärt...

Tema & Profiler

Veras Veranda

När man går på marknader är det vanligt att det finns en vagn vid vilken det står en man som gör brä...

Gastronomi

Rabies i Spanien

Rabies i Spanien I maj i år dog en norsk kvinna av rabies efter att hon smittats av en hundvalp und...

Tema & Profiler

Filmer inspelade i Spanien

Spanien är ett vidsträckt land med varierande landskap. Stränderna i söder lockar till soldyrkande...

Kultur

Välkommen tillbaka till BOSTADSBLOGGEN i En Sueco

Välkommen tillbaka till BOSTADSBLOGGEN i En Sueco Det är en stor glädje för mig att återigen varje ...

Bostadsnytt

Muebles Piramides firar 20-årsjubileum

Möbelbutiken vars fullständiga namn är Muebles Piramides Puerto, ligger öster om Málaga precis vid h...

Profiler

Är du trött på munsår?

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Välmående fötter

Fötterna, tårna, är det vi har längst ned på benen och som i vardagen kanske hamnar längst ned på li...

Hälsa

Ögat

Denna månads ämne har valts då en av mina nära och kära vänner berättade om sina ögonproblem. Han ha...

Hälsa

Utflykter

Murcia

Murcia har närmare 450 000 invånare och sägs vara en av Spaniens kompaktaste städer. Så här finns det många människor och bilar, på en relativt liten ...

Utflykter

Las Minas de Bédar

Las Minas de Bédar ligger ca 30 km från Mojácar och här finns det en anlagd, spännande vandringsrutt som leder genom de gamla gruvgångarna och tunnlar...

Utflykter

Frigiliana håller sin tredje ”Ruta del Arte”

Frigiliana är en av de vackra byarna i Spanien och återigen i år hålls ”Ruta del Arte” i byns unika miljö. 50 konstnärer från tolv olika länder visar ...

Utflykter

Gastronomi

Veras Veranda

När man går på marknader är det vanligt att det finns en vagn vid vilken det står en man s...

Gastronomi

Tropisk mango odlas i La Cala de Mijas

Bara några minuters körning från La Cala de Mijas hittas gården Granja Ecológica Las Penca...

Gastronomi

Alkoholfri sommar?
 Här är alternativen!

Ska du köra hem? Vill du passa på med vikten? Eller kanske har du andra orsaker till att b...

Gastronomi

Veras Veranda: Oreo-glasskaka på chokladkaksbotten

Jippi! Nu ska ni få ett recept på en efterrätt som verkligen passar alla. Detta är en hit ...

Gastronomi

Sabor a Málaga: Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter ...

Gastronomi

Gazpacho – en portion spansk historia

Det finns många varianter av denna spanska rätt – en del med kött, andra med fisk och skal...

Gastronomi

Sport

AHN Golf

26-27 juni – två dagars Ecletic tävling på Omberg Golf Resort Traditionsenligt samlades AHN:s golfa...

Golf

Golf i Solen

Sommaren i Sverige är inne på slutet och snart är det dags för oss att ge oss av och söka upp våra v...

Golf

KAOS-piloten

Demonstrationer mot shejk Al-Thani från fans, rapporter om honom till Qatars ambassad och borgmästar...

Sport

Tema & Profiler

Rabies i Spanien

Rabies i Spanien I maj i år dog en norsk kvinna av rabies efter att hon smittats av en hundvalp under en resa till Filippinerna. Detta var det första...

Tema & Profiler

De gåtfulla tartesserna

Gåtan kring tartesserna, den första kända civilisationen i södra Spanien, gäckar fortfarande både arkeologer och historiker.   De första invå...

Tema & Profiler

Sarah Almagro - somos tu ola

I juli var det ett år sedan nu 19-åriga Sarah Almagro Vallejo lades in på sjukhus med svåra magsmärtor. Hon kollapsade i sjukhusreceptionen och vaknad...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu Michael Emdenborg

I grunden är han affärsjurist men här på Costa del Sol känns han nog mest igen från alla evenemang som han arrangerar främst i och omkring Fuengirolat...

Tema & Profiler

Svenska kyrkan

Djup konflikt i kyrkan Det har skett mycket i vår svenska kyrka här på kusten sedan mars månad, då kyrkoherde Mikael Jönsson samt dennes äkta maka, k...

Tema & Profiler

Kackerlackor

Högsommaren må vara förbi men kvar är värmen och den höga luftfuktigheten, som ju sommaren och sensommaren på Costa del Sol karaktäriseras av. Med det...

Tema & Profiler

Profil: Birgitta Bergin

Nu är hon författare! Första gången vi träffade Birgitta Bergin här i En Sueco var för exakt fem år sedan. Då var hon blyg och vågade ännu inte rikti...

Tema & Profiler

Vad går ni och tänker på Eva och Magnus Wahlberg?

Många är vi som genom åren följt Nerjas utveckling och svenskars kärlek för denna vita lilla stad öster om Málaga går inte att ta miste på. Och många ...

Tema & Profiler

Kultur

Jul på spanskt vis

Året går fort, om 3,5 månad så är det redan dags för jul igen. Det kan vara smart att redan nu börja att smygplanera julens festligheter och julklappa...

Kultur

Filmer inspelade i Spanien

Spanien är ett vidsträckt land med varierande landskap. Stränderna i söder lockar till soldyrkande turister, vågorna på Atlantkusten drar till sig s...

Kultur

El Veranillo de San Miguel (indiansommar)

Vädret spelar oss ett spratt Vi träder nu in i årets första höstmånad, september. Som svensk sitter det nästan i ryggmärgen att nu sörja över att som...

Kultur

Parque Tecnológico Andalucía

Teknologiparken i Málaga – en växande stad-i-staden   Om du bor i närheten av Málaga har du garanterat kört förbi avfart 61 mot Parque Tecnol...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com