Kan man upprätta ett helt svenskt testamente i Spanien?

Kan man upprätta ett helt svenskt testamente i Spanien?

 

Vi har tidigare skrivit att ett helt svenskt testamente även kan vara giltig i Spanien. Men vad händer när man vill skriva ett sådant svenskt testamente i Spanien?

Formerna för upprättande av testamenten skiljer sig åt mellan Sverige och Spanien. I Spanien är man van vid att en testator måste upprätta testamente under överinseende av en spanskt notarius publicus. Testamentet protokollförs hos den notarius publicus som bevittnar dess undertecknande, och registreras därefter på ett centralt testamentsregister som finns i Madrid.

Många är vana att tro att det blir mycket enklare med upprättande av ett helt svenskt testamente. Till att börja med, ett svenskt testamente behöver inte protokollföras och bevittnas av en notarius publicus, det ska inte heller registreras någonstans, och det räcker med att det skrivs under av testatorn i närvaro av två vittnen, som även skriver under testamentet för att testamentet ska vara giltigt enligt svensk lag.

Men så enkelt är det väl inte. För det första, det är mycket viktigt att testamentet bevittnas på det sätt som den svenska lagen kräver. Enligt svensk lag skall ett testamente vara bevittnat av två personer som intygar att testatorn är vid sina ”sinnes fulla bruk” och att man upprättar testamentet av egen fri vilja… Vittnena måste förstå svenska, och veta att det är ett testamente som de bevittnar. Dessutom får vittnena inte vara släkt med testatorn, inte heller kan en i testamentet insatt person vara vittne. Om nyssnämnda villkor inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt. Det är därför viktigt att testamentet upprätttas av en person som besitter nödvändiga kunskaper i svensk rätt. Samma sak gäller om ett spanskt testamente upprättas, eftersom innehållet i testamentet måste överensstämma med svensk lag.

Kan man registrera ett helt svenskt testamente i Spanien?

Ja. Det är möjligt för en person som har skrivit ett svenskt testamente att registrera det i Spanien och på så sätt, kunna dra nytta av de fördelar som en registrering medför. I så fall måste först det svenska testamentet översättas till spanska av en auktoriserad översättare. Därefter protokollförs och registreras båda handlingarna i Spanien. I samband med protokolliseringen av det svenska testamentet i Spanien, hos en spansk notarius publicus, kommer denne att enbart slå fast testatorns identitet och bestyrka att testamentet är äkta, men inte att testamentet inte strider mot svensk lag.

I vilket land ska bouppteckning och arvskifte ske?

Den svenska lagen föreskriver att bouppteckning och arvskifte efter en svensk medborgare ska göras i Sverige enligt de regler som den svenska lagen föreskriver. Den s.k. universalitetsprincipen ska tillämpas, vilket innebär att det svenska förfarandet ska omfatta såväl egendom som finns i Sverige, som sådan som finns i utlandet, t.ex. i Spanien.

Den spanska lagen säger motsatsvis samma sak gällande utländska medborgare som har sitt hemvist i Spanien eller som har egendom här i landet.

Teoretiskt sett ska alltså bouppteckning och arvskifte rörande all egendom göras i såväl Sverige som Spanien. Det finns dock olika möjligheter att i praktiken minska omfattningen av detta dubbelarbete.

Den svenska medborgare som har bott en tid i Spanien och som bor här vid sin bortgång har ofta även en del eller all sin egendom i Spanien. På grund av skillnaden på medborgarskapsland respektive hemvistland, uppstår en intressant situation där det juridiska samspelet mellan Sverige och Spanien står i centrum.


Vem sätter värdet för fast egendom vid en försäljning?

Såklart ska parterna fritt avtala köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Problemet är att den avtalade köpeskillingen inte utan vidare accepteras av skattemyndigheten. Skattemyndigheterna utgår från ett särskilt skattevärde (valor fiscal) framräknat enligt en formel och för det fall detta värde är högre än den faktiska köpeskillingen tillämpas skattevärdet. Myndigheterna tar inte så mycket hänsyn till när marknadsvärdet faller eller stiger. Vad kan man göra? Parterna kan begära en opartisk värdering och eventuellt överklaga skattevärdet i domstol.

 

 

 

 

Av Olaf Medina Hellgren, Wallin & Partners

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.