Det kritiska året 2010: Analys – trender & makroekonomi

Det kritiska året 2010: Analys - trender & makroekonomi

Under året kommer de stora och omfattande stimulanserna, både finans- och penningpoli¬tiska, att avta gradvis och det är osäkert hur detta kommer att påverka ekonomin i allmänhet och bolagen i synnerhet.

Den globala återhämtningen fortsätter med stark tillväxt i de flesta tillväxtländer (Kina i spetsen). Positiva tecken har också kommit från USA, Europa och Japan. Långa räntor har stigit globalt och råvarupriserna, exempelvis olja och koppar, har stigit i december och januari. Aktierna som har rivstartat det nya året är främst inom IT. USA:s detaljhandel sjönk oväntat, men konjunkturen visar på en svag förbättring. I Sverige upplever vi åter inflation och reporäntan kommer antagligen att höjas efter sommaren.

USA
• Arbetsmarknaden stabiliseras
• Husförsäljningen stiger kraftigt
Försäljningen i den amerikanska detaljhandeln sjönk med 0,3 procent i december jämfört med månaden före, enligt siffror från landets handelsdepartement. Förväntningarna låg på en ökning på 0,4 procent men försäljningen sjönk alltså istället.
Den amerikanska ekonomin fortsätter annars att förbättras sakta, tio av tolv regioner i USA visar på svaga förbättringar, men arbetslösheten biter sig fast. Det är budskapet i den amerikanska centralbankens regelbundna genomgång om tillståndet i ekonomin i landet, Beige Book. Slutsatserna i utvärderingen ligger till grund för centralbankens beslut om nivån på sin viktigaste styrränta och ser inte ut att ändra dess uppfattning om att låta räntan ligga kvar på nollnivå.
USA:s ekonomi är fortfarande beroende av stimulanser från både finans- och penningpolitik men det finns förutsättningar för att konjunkturen blir mer hållbar under året.
Låga priser, billiga bolån och incitament till husköp har drivit husförsäljning till den högsta nivån sedan början av 2007 och huspriserna har stigit något, vilket är positivt för både hushållen och banker. Industrins lagernivåer ligger kvar på låga nivåer och en viss återuppbyggnad väntas de kommande månaderna.

Europa och Sverige
• Företagsförtroende ökar ytterligare
• Svensk tillväxt ökar snabbare närmaste kvartalen
De senaste siffrorna för industriproduktion och industriorder i euroområdet har varit en besvikelse och pekar på en liten avmattning av ekonomin efter sommaren. Dock tyder stigande företagsförtroende på att konjunkturen kan ha tagit ny fart vid årsskiftet. Det är också positivt för den europeiska konjunkturen att euron har slutat förstärkas och att viktiga handelspartner som Asien, USA och Östeuropa har visat återhämtning.
Europeiska centralbanken meddelade att det inte finns några planer på att höja styrräntan för närvarande men de har också skapat sig flexibiliteten att agera senare i år.
De internationella finansmarknaderna har ställt sig skeptiska till hur Grekland ska klara sin skuldbörda och räntan på grekiska statspapper har stigit rejält. En expertgrupp från IMF har besökt landet för att se över möjligheten till teknisk rådgivning kring en pensionsreform, skattepolitiken och budgethanteringen. Den grekiska regeringens nya paket är tänkt att minska det löpande underskottet från nuvarande 13 till 2,8 procent av BNP inom tre år. Därmed skulle landet uppfylla kraven i EU:s stabilitetspakt.
Storbritanniens ekonomi har varit en av de svagaste i Europa de senaste månaderna men det finns förutsättningar för en för¬bättring under 2010. En enkät från Bank of England har visat att kreditvillkor för både hushållen och företagen är mindre strama än tidigare, en trend som förväntas fortsätta under det första kvartalet 2010. Andelen beviljade bolån steg markant under de senaste månaderna och huspriserna har stigit 6 procent under 2009.
Svensk makrostatistik har inte visat samma positiva utveckling som konjunkturenkäter (inköpschefsindex och konsumentför¬troende). Industriproduktionen fram till december har varit svag och exporten samt handelsnettot i november var sämre än förväntat. Däremot har företagsförtroendet stigit mycket och såväl industrin, detaljhandeln som tjänstesektorn ser allt starkare efterfrågan och förutspår god tillväxt de närmaste månaderna. Även byggsektorn börjar nu bli försiktigt optimistisk och ser en stabilisering inom byggande och orderingång. Vi räknar därför med starkare och bredare ekonomisk tillväxt under kommande kvartal. Konsumentpriserna har dragits ned kraftigt det senaste året på grund av fallande räntekostnader.
Vi har inflation i Sverige igen. KPI var i genomsnitt upp med 0,2 procent i december jämfört med november. Inflationstakten på årsbasis låg på +0,9 procent under december, vilket kan jämföras med -0,7 procent under månaden innan. En stark inhemsk efterfrågan drar upp tillväxten, framförallt tack vare stimulanser. Många experter tror att reporäntan kan börja höjas i september och att den om tolv månader kan ligga på 1,10 procent, enligt en enkät som Skop genomfört. Men den svaga arbets¬marknaden och det låga resursutnyttjandet gör att Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan.

Japan
• Tillväxtbesvikelse, men ytterligare stimulansåtgärder kommer
Nya siffror visar att Japans tillväxt i somras var betydligt lägre än vi trodde, särskilt inom investeringar. Det finns dock tecken på att tillväxten under 2010 kan överraska positivt. Regeringen har presenterat nya stimulansåtgärder och en plan för att höja långsiktiga tillväxten till ”över 2 procent”. Lika viktigt är att Bank of Japan har meddelat att banken ”envist” kommer att behålla räntan på noll för att bekämpa deflation.

Tillväxtmarknader
• Stark tillväxt i Kina
• Ryssland gynnas av stigande råvarupriser
Kinas inköpschefsindex pekar på att ekonomin har fått ny fart och ett mycket starkt 2010 kan förväntas. Trots det, finns det inga tecken på en revalvering av renminbin, eller en större åtstram¬ning av finans- eller penningpolitiken. En bred återhämtning och högre matpriser har tryckt upp inflationen i Indien, vilket sannolikt innebär en stramare penningpolitik under de närmaste månaderna. I Brasilien har bankkrediterna fortsatt att öka snabbt och tillväxten kan accelerera ytterligare. Därför är en räntehöjning under de första månaderna av året mycket trolig. I Ryssland, som har släpat efter andra länders återhämtning efter krisen, har aktivitetsdata nu överraskat positivt med starkare produktion, byggande och försäljning i november. Samtidigt bidrar höga råvarupriser till att förstärka statskassan. Inflationen har fallit och centralbanken kunde sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 8,75 procent.

Av Mikael Noack, Asset Manager, Swedbank

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.