Fråga Advokaten: Nya regler för preskription av fordringar?

Fråga Advokaten: Nya regler för preskription av fordringar?

Artikel 1964 i Código civil (civilrättslagen) fastställde i sin lydelse fram till den 7 oktober 2015 att den allmänna preskriptionstiden för personliga fordringar, som inte påverkas av regler för särskild preskriptionstid, uppgick till 15 år. Dock ändrades denna regel genom Ley 42/2005 den 5 oktober, och den allmänna preskriptionstiden sänktes från 15 år till 5 år. Det betyder att alla skulder som uppkommit före den 7 oktober 2015 och som lyder under den allmänna preskriptionstiden preskriberas efter 5 år. Sålunda måste krav på indrivning framställas inom denna 5-årsperiod. 

I lag 42/2005 finns en övergångsbestämmelse som gäller för de fordringar som redan hade uppkommit när lagen trädde i kraft. Övergångsbestämmelsen fastställer två alternativ för preskription av fordringar som uppkommit före den 7 oktober 2015, det alternativ som infaller först i tid tillämpas: 

1.     preskription efter 15 år 

2.     preskription 5 år efter att lagen träder i kraft, d.v.s. den 7 oktober 2020. 

I och med utlysning av larmsituationen på grund av av spridningen av covid-19-viruset den 14 mars 2020 fastställdes genom förordning Real Decreto 463/2020 att alla preskriptionstider sköts upp, vilket i praktiken har inneburit att preskriptionstiden för dessa fordringar i stället infaller den 28 december 2020. 

Detta innebär att den 28 december 2020 preskriberas många rättigheter (fordringar) och även skyldigheter (skulder) som uppkommit före den 7 oktober 2015 och där inget preskriptionsavbrott skett genom krav (genom kravbrev eller stämningsansökan) eller genom att gäldenären erkänt skulden. Att dessa skulder nu helt försvinner innebär också skattekonsekvenser som behöver analyseras i varje enskilt fall. 

De nya reglerna innebär att du som borgenär (fordringsägare) inte längre kan kräva skulden efter den 28 december vilket i sin tur kommer innebära en inkomst i bolaget när fordran faller bort i balansräkningen. Denna ändring medför en korrigering i resultatet som ska beskattas. 

Vi rekommenderar att du med din revisor särskilt går igenom vad som gäller för år 2020 om de fordringar som du har uppbokade uppkom före den 7 oktober 2015 och sålunda nu är preskriberade. Om inte bokföringen görs korrekt skulle skattemyndigheten kunna kräva att bolaget måste reglera situationen och betala den skatt som uppstår, vilket myndigheten måste göra inom 4 år från att skatten förfaller till betalning. Om vi utgår ifrån att ditt bolags räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret, måste skatteverket framställa krav senast i juli 2025 (4 år räknat från juli 2021, eftersom det är då som årsbokslut för år 2020 ska lämnas in).

Vi rekommenderar alla som har bolag med uppbokade fordringar att de ser över dessa, för att se om de påverkas av den civilrättsliga preskriptionstiden för att ställa krav mot gäldenären och som också medför skattekonsekvenser för bolaget. 


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Av Jesús González & Victor Mateo Laguno

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.