Tema finans – En titt in i 2011

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

En Sueco har bett svenska experter inom finans och ekonomi, att titta i kristallkulan för att se, vad vi förväntar oss av det nya året, som nu har börjat.

Förväntningar till aktiemarknaden för 2011

Av Niklas Lannebo Head of Private Banking, Svenska Handelsbanken, Luxembourg

Vi räknar med att Stockholmsbörsen kommer att stiga med cirka 15 procent under 2011. Givet den cykliska profil och goda exponering mot tillväxtmarknaderna som många nordiska bolag har, räknar vi med att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas bättre än sina europeiska och amerikanska motsvarigheter. Under året räknar vi med att ett antal faktorer kan komma att bidra till tillfälliga sättningar på börsen.

2011: ett år av aktiekursuppgång, men även av tillfälliga nedgångar
Tema: USA – från politik till ekonomi
Favoriter: Autoliv, Boliden, Electrolux, SEB, SKF och Volvo

Vi har identifierat flera positiva drivkrafter för en fortsatt börsuppgång under 2011. En av de viktigaste faktorerna är att centralbanker kommer att fortsätta med ekonomisk stimulans för att ge stöd åt den ekonomiska tillväxten. Likviditeten i de ekonomiska systemen kommer att vara hög och räntorna låga. Då obligationsräntorna är på extremt låga nivåer framstår aktier som ett än mer attraktivt tillgångsslag vilket bör locka placerarnas intresse. Placerarnas bristande förtroende för börsrallyt 2010 och en snabbare skuldnedväxlingsprocess än väntat i USA kommer enligt vår bedömning att ge stöd till aktiemarknaden. Utöver detta räknar vi med en hygglig global BNP-tillväxt, och att den kinesiska tillväxten överträffar marknadens förväntningar. Detta kommer att ge stöd åt börsutvecklingen. Stigande bolagsvinster motiverar en uppgång på börsen om cirka 15 % utan att värderingen av Stockholmsbörsen skulle förändras.
Det finns flera faktorer i ekonomin som kan orsaka nervositet på aktiemarknaden under kommande år. Periodvis räknar vi med att få uppleva nedgångar på börsen, bland annat till följd av utvecklingen på den spanska bostadsmarknaden och dess följdeffekter på det europeiska banksystemet. Världens banker är enligt vår bedömning tillräckligt starka för att stå emot detta problem, även om det kan skapa tillfällig oro. Budgetunder-skott bland amerikanska kommuner och oro för att konjunkturindikatorn inköpschefsindex (ISM) kommer att falla kan också påverka börsen negativt. Utöver detta väntas kraftiga valutakursrörelser (som har sitt ursprung i expansiv penningpolitik) också medföra tillfälliga sättningar på aktiemarknaden.

Tema USA – från politik till ekonomi
Vi bedömer att den cykliska återhämtningen i USA är långsam men intakt. Som exempel har den amerikanska detaljhandeln stigit de senaste månaderna, vilket är positivt för marknaden. Ökad inflation kommer troligen att resultera i högre obligationsräntor och ökade kapitalinflöden i aktiemarknaden. Strukturella utmaningar, med skuldproblem och hög arbetslöshet, existerar. Men i ett kortare perspektiv är vi konfidenta i vår syn på aktiemarknaden givet de positiva drivkrafter vi diskuterat ovan. På sikt är utmaningarna stora och de politiska motsättningarna medför att det kan vara svårt att ta obekväma beslut.
Vi gör mindre förändringar i våra sektorrekommendationer, men förordar cykliska aktier och bolag med god exponering mot tillväxtmarknaderna;
Inom verkstadssektorn bedömer vi att Volvo och SKF har störst kurspotential. Båda bolagen har en attraktiv exponering mot tillväxtmarknaderna och vi räknar med en betydande försäljnings- och vinstutveckling.
Inom finanssektorn anser vi att SEB-aktien har störst potential givet bolagets relativa övervikt mot den cykliska företagssektorn och låga värdering.
Inom sällanköpsvaror föredrar vi Autoliv och Electrolux. Båda bolagen är väl positionerade för framtiden och avser att dra nytta av sina stordriftsfördelar.
Boliden som gynnas av stigande råvarupriser (drivet av global tillväxt och hög efterfrågan i Kina) kvarstår som favorit i gruvsektorn.


Analys – Trender & Makroekonomi

Av Mikael Noack. Asset Manager, Swedbank Luxembourg

Rapportsäsongen var stark tredje kvartalet och den globala efterfrågan förefaller vara god i fjärde kvartalet. Inköpschefsindex pekar på stigande orderingång och produktion. Skillnader finns dock. Kina, Indien, USA och norra Europa har en stark industrikonjunktur medan södra Europa och Japan är svagare. Flera centralbanker håller sina styrräntor låga medan vi lär se stramare finanspolitik kommande år.

USA
• Centralbanken köper obligationer igen
• Snart faller arbetslösheten

I början av november påbörjade den amerikanska centralbanken Fed sin andra omgång av obligationsköp. Dessa syftar till att öka likviditeten i ekonomin, med låga räntor och svag dollar som följd. Den sedan sommaren svaga bostadsmarknaden är troligen en viktig faktor bakom USA:s centralbank Fed:s agerande. Huspriserna har börjat falla något i spåren av den svaga försäljningen. Fallande huspriser skadar både bankernas och hushållens balansräkningar med risk för följdverkningar på utlåning och konsumtion.
BNP-tillväxten ser däremot ut att hålla farten in i fjärde kvartalet. Orderingången på investeringsvaror har varit i svagaste laget, vilket tyder på att investeringarna i maskiner och mjukvaror kan utvecklas svagare under årets sista kvartal. Bedömningen är att dessa investeringar tar fart igen nästa år. Företagens balansräkningar är starka, de stora bolagen har även god tillgång till extern finansiering. Inköpschefsindex ligger kvar på en hög nivå, 56,6 i november, vilket tyder på att expansionen av produktionen fortgår och att företagen inte är pessimistiska.
Det finns också tydliga signaler på att arbetsmarknaden kommer att ljusna. Även för småbolagen se det ut att lätta och de är nära den punkt där de anser sig behöva anställa igen. Det skulle kunna ge ett starkt bidrag till sysselsättningstillväxten nästa år.

Europa
• Tydlig skillnad mellan norra och södra Europa

Kreditoron fortsätter trots att Irland har presenterat ett nytt sparpaket och nyligen tagit emot ett stort räddningspaket från EU och IMF (Internationella valutafonden). Marknaden fokuserar nu på Portugal och Spanien, som fått se räntorna på statsskulderna stiga rejält. Båda länderna har mindre budgetunderskott och starkare banksystem än Irland, men har mer reformer och besparingar kvar att göra enligt marknaden. Europeiska centralbanken har tidigare i år pratat om att gå ifrån de låga räntorna, men den nuvarande krisen gör att det blir mycket svårt att höja styrräntan.
Oroliga obligationsmarknader har dock inte påverkat konjunkturen hittills och företagsförtroendet i EMU ligger på en väldigt hög nivå. Tyskland leder konjunkturen och tillväxten i landet kan fortsätta att ligga på en hög nivå framöver. Till exempel har vi börjat se tecken på att de stora företagsvinsterna leder till högre löner och vi bör se starkare konsumtion under 2011.
Det är också intressant att notera att tillväxten i de krisdrabbade länderna Portugal eller Spanien inte har varit så svag som befarat.
De flesta indikatorerna i Storbritannien har tidigare pekat på en dämpning av tillväxten efter en stark sommar. Men en ökning av företagsförtroende i november till den högsta nivån sedan 1994, pekar på stark aktivitet även i slutet av året. Fortsatt tillväxt med stöd av en svag valuta och relativt hög inflation (3,1 procent i årstakt i oktober) betyder att Bank of England inte kommer att följa USA:s centralbank, Fed, som köper statso-bligationer för att trycka ner längre räntor.

Sverige
• Svensk ekonomi överraskar positivt • Riksbanken höjer styrräntan

Krisen för två år sedan slog snabbt och hårt mot svensk ekonomi, men lika kraftig som nedgången var har uppgången varit i år. BNP ökade rejält i tredje kvartalet och blev 6,9 procent högre än förra året. Positivt är att konjunkturuppgången är bred med stark tillväxt inom såväl investeringar, export som privat kon¬sumtion. Optimismen är hög inom nästan alla branscher. Efter att företagen dragit ned på sina lager under krisen har lagren nu börjat återställas. Troligen kommer detta dämpa aktiviteten något nästa år. Industrin är dock ännu inte normaliserad och det finns förutsättningar för fortsatt god tillväxt, om än i något lägre takt. Arbetslösheten är hög men sysselsättningen ökar gradvis och Riksbanken förväntas att höja styrräntan de när¬maste mötena. Inflationstakten var 1,5 procent i oktober, men ökar framöver.

Japan
• Tillväxten mattas

Den starka yenen och slutet på ett rabattprogram till bilköp har dämpat Japans tillväxt rejält efter en stark sommar. Det finns nu goda möjligheter att Bank of Japan annonserar nya stimulansåtgärder inom några veckor. Ytterligare stimulans till ekonomin är positivt, men det är inte troligt att konjunkturen tilltar igen innan våren.

Tillväxtmarknader
• Stigande inflation

Intresset för att investera i tillväxtmarknaderna är stort just nu och det sker betydande kapitalinflöden till dessa regioner. Främst i Asien görs insats-er från centralbankernas sida för att motverka att deras valutor blir för starka. Inflationen, som redan har stigit en del på många håll, riskerar därmed att drivas upp ytterligare.
Kinesisk statistik har varit fortsatt stark. Inköpschefsindex har återhämtat sig bra sedan svackan i somras. Inflationen är dock på väg upp, vilket delvis är en effekt av en tillfällig prisuppgång på livsmedel.


Investeringar ur ett skatteperspektiv

Av Bo Wennertorp, Global Accounting bosse@globalaccounting.es

Innan man vet hur resultatet av en investering ur ett skatteperspektiv blir, måste man veta i vilket land man är skattskyldig. Är man skattskyldig i Sverige gäller svenska regler och på motsvarande sätt för den som är skattskyldig i Spanien gäller spanska regler.

Resident i Sverige
I stort sett vad man än investerar i, så är skatten på den vinst som uppstår 30 %. Det finns vissa undantag där vinsten skattas lägre. För bostäder är skatten normalt 22 % på vinsten. Om avyttringen avser aktier i ett fåmansbolag kan skatten bli betydligt högre än 30 % på vinsten. Även den löpande avkastningen såsom räntor, utdelningar etc. skattas normalt med 30 %.
Om den avyttrade egendomen är belägen i Spanien (t.ex. mark, villa, lägenhet) gäller spanska regler för ej resident person. Dessa spanska regler anger att då den fasta egendomen avyttras skall köparen till säljaren bara erlägga 97 % av köpeskillingen. De resterande 3 % skall köparen inom 30 dagar betala till skatteverket som säkerhet för att säljaren kommer att reavinstdeklarera sin försäljning. Om säljaren säljer med vinst är reavinstskatten 19 %.
Om den ej residente säljer aktier i ett bolag som äger fast egendom kan genomsyn ske och avyttringen kan då anses vara en avyttring av en fastighet varvid spanska reavinstregler gäller. Normalt anses aktieaffärer skattepliktiga i ägarens hemland.
Om den som är skattskyldig i Sverige äger egendom I Spanien som hyrs ut är det primärt spansk skatt som gäller. En i Spanien ej resident fastighetsägare skall skatta den vinst som uppstår på uthyrningen med 24 %. Med avdragsgilla kostnader avses förmedlingsarvode, el, vatten etc.
Om en i Spanien ej resident person äger en spansk fastighet skall ägaren i Spanien betala en förmånsvärdeskatt om normalt 0,5 % av taxeringsvärdet. Om egendomen ägs av ett utländskt bolag kan skatten i stället bli 3 %.

Resident i Spanien
Den spanska reavinstskatten är i stort sett alltid 19 % på vinster upp till 6 000 €. Vid högre vinster är den del som överstiger 6 000€ skattepliktig med 21 %. Skatten är likartad för vinst på värdepapper och vinst från fastighetsavyttring. Löpande avkastning (räntor och utdelningar) skattas på motsvarande sätt. Från och med utflyttningsdagen skattas värdepapperstransaktioner enbart i Spanien. Om investeringen är en bostad som hyrs ut skattas vinsten som vanlig inkomst. Vanlig inkomst (från arbete eller pension) skattas i Spanien med 0-43% beroende på inkomstens storlek.
Om den som bor i Spanien förvärvar en spansk fritidsbostad skall han årligen skatta för ett förmåns-värde på innehavet av denna fritidsbostad med normalt 0,5 % av taxeringsvärdet.
De pensionärer som fyllt 65 år kan bli beskattade extra förmånligt. För de som bott på fastigheten i minst tre år och har varit inskrivna i kommunen såsom boende på fastigheten i minst tre år och deklarerat sina inkomster i Spanien under minst tre år blir reavinstskatten 0. Om man ej fyllt 65 år och vill flytta till en annan bostad så kan man under vissa omständigheter slippa betala reavinstskatt på den avyttrade fastigheten.
Avdrag för erlagda räntor godkänns i Spanien enbart på räntor som avser köp av permanentbostad. Andra räntor är ej avdragsgilla.
Aktieaffärer kan paketeras i en K-försäkring. Så länge inget kapital lämnar försäkringen utgår ingen löpande skatt på de vinster som uppstår. Uttag från försäkringen skattas emellertid med sedvanlig reavinstskatt.

Denna artikel har författats av Bo Wennertorp som arbetar vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL i Marbella. Tänk på att en tidningsartikel är allmän och kanske inte passar in på din situation. Rådfråga därför alltid en erfaren advokat eller revisor.


 

Aktier: Drivkrafter 2011

Av Henrik Moberg, aktiestrateg Danske Bank International

Den största drivkraften för de flesta finansiella marknader är förväntansbilden och hur löpande information förändrar synen på densamma. För aktiemarknadens del finns det många parametrar som påverkar, sannolika som osannolika, som till exempel askmolnet över Island i början av 2010. För 2011 lär det med största sannolikhet komma nya överraskningar, men det är ändå huvuddragen som det gäller att bevaka.

Konjunkturen – starkare i närtid
Till följd av finanskrisen och de obalanser som uppstått förblir konjunkturutvecklingen osäker, i synnerhet som många länder genomför budgetnedskärningar. I närtid har ledande indikatorer kommit in bättre än väntat och signalerna från företagen förblir positiva. Huvudspåret förblir en långsam tillväxt, men eftersom marknaden varit negativ under en längre tid finns risken på kort sikt på uppsidan. Det är först i andra halvåret 2011 som jämförelsetalen kommer att bli mer normala, varför risken då kan gå över på nedsidan.

Budgetnedskärningar i Europa – fokus i nyhetsflödet 2011
De sparprogram som ska sjösättas i Europa 2011 kommer att dominera nyhetsflödet så länge
osäkerheten om storleken av den negativa
påverkan finns kvar. Räkna med att detta kan få börserna att både stiga och falla beroende på agendan för dagen. När väl marknaden har fått ett besked om det verkliga utfallet kan reaktionen istället bli positiv, eftersom osäkerheten försvinner.

Dow Jones – brukar sätta börstrenden
Stockholmsbörsen har i år gått betydligt bättre än den amerikanska börsen Dow Jones. Det är mycket ovanligt eftersom det brukar finnas en stark korrelation till utvecklingen på Dow Jones. Sannolikheten för att detta skall upprepas 2011 är begränsad. Det innebär i så fall att för att ha en positiv börssyn 2011 måste man ha en positiv syn på utvecklingen av den amerikanska börsen.

Ränta – långa räntor har bottnat
Efter ett mycket kraftigt räntefall under sommaren har räntorna under senhösten stigit brant.
Förmodligen beror det på en kombination av stigande inflationsoro och signaler om en bättre konjunktur. Men långa räntor förblir dopade så länge som centralbanker genom stödköp försöker hålla räntorna nere. En bättre konjunktur än väntat torde leda till än högre räntor. Ur aktiemarknadsperspektiv är stigande räntor oftast inte ett större problem, så länge de stiger till följd av bättre ekonomisk aktivitet.

Höjda vinstprognoser – kommer att avta 2011
Kombinationen av sänkta kostnader och snabbt stigande volymer har lett till stora upprevideringar av vinstprognoserna för 2010-2012. Detta bör gå mot sitt slut i samband med rapporterna för kvartal fyra eller ett. Marknaden måste om ett par kvartal vänja sig vid en betydligt lägre vinsttillväxt framöver. Efter snart ett och ett halvt år av kontinuerliga upprevideringar kan marknadsreaktionen då bli initialt negativ.

Tuffare jämförelsesiffror efter sommaren – ökad risk
Ju längre in på 2011 vi kommer desto mer ”normala” blir jämförelsetalen för de flesta bolag, i takt med att vi lämnar finanskrisen bakom oss. Det innebär att den procentuella förändringstakten sjunker snabbt, i synnerhet för andra halvåret 2011. Det ökar risken eftersom marknaden då kan komma att reagera negativt.


 

Och en titt i den spanska kristallkulan – Spaniens budget anno 2011

Av Jette Christiansen, En Sueco

Målet för Spaniens budget 2011, är en reducering i underskottet på 6 procent av bruttonationalprodukten (BNP) under aktuellt år, och 4,4 procent för 2012. 2010 förmodas ha slutat på minus 9,3 procent, medan det 2009 var minus 11,1 procent, alltså långt ifrån EU:s mål på 3,0 procent. Det förväntas nu att uppnås under 2013.
Budgeten godkändes av kongressen med 177 röster för och 168 emot, samt med två blanka röster. Utöver regeringspartiet PSOE, röstade också det baskiska nationalistpartiet PNV och Coalición Canaria för. Bägge har som tack fått en rad ekonomiska fördelar i de respektive regionerna.

De offentliga utgifterna reduceras annars med 7,9 procent, vilket bl.a. sker vid nedskärningar på 16 procent i ministeriella utgifter. De minst berörda områdena är utbildning, forskning och utveckling, vilka anses för grundläggande för att uppnå en mer krisresistent ekonomi, men generellt talas det om nedskärningar över hela linjen.
Det är inte bara statens, utan också regionernas utgifter, som ska hållas i schack. De 17 regionernas underskott förväntades vid årsskiftet svara mot 2,4 procent av landets BNP, och de har hittills fått besked om att avlägga bokföring till staten fyra gånger per år. Längst bak, i förhållande till budgetarna, är Murcia, de två Kastilien, Galicien, Valencia och Kanarieöarna. Målet för 2011 är ett samlat underskott på 1,3 procent. Regionernas ackumulerade skuld till staten ligger nu på 105 miljarder euro, varav de största skulderna innehas av Katalonien (29,5 miljarder) och Valencia (16,3 miljarder).
Trots den sparsamma budgeten står regeringen fast vid sin prognos, att ekonomin kommer fortsätta med framgång, och att vi under 2011 kommer se den växa med 1,3 procent och 2,5 procent under 2012, medan Europakommissionen och den spanska centralbanken förutsätter en ökning på resp. 0,8 och 0,6 procent.
Inkluderat är också en höjd skatt för de mest välbärgade. En årlig inkomst på mellan 120 000 och 175 000 euro kommer framöver att beskattas med 44 procent, medan skattepliktiga som tjänar över 175 000 euro ska betala 45 procent. I en del regioner kan den övre skatten dock höjas ytterligare, då landets 17 regioner kontrollerar 50 procent av inkomstskatten.
Skatteökningen förväntas ge bara mellan 170 och 200 miljoner euro.

Försäljning av statligt ägda bolag
Strax efter att årets budget godkändes, meddelade stadsminister José Luís Zapatero, att man börjar sälja ut de återstående kvarlåtenskaperna. Genom de senaste årtiondena har man privatiserat företag som Telefónica, Seat och Repsol, men även Iberia, vari staten dock fortfarande äger en liten procentdel, och bland de sista återstående aktiva är flygplatsbolaget AENA, som driver alla Spaniens flygplatser och lotteribolaget, Loterías y Apuestas del Estado.
Enligt prognosen säljs 49 procent av flygplatsbolaget, som flyttas över i ett nytt, kallat Aena-Aeropuertos, vilket naturligtvis är en av orsakerna till att flygledarna strejkade en gång till, nu i början av december. Man räknar med att de 49 procenten kommer ge mellan åtta och nio miljarder euro.
30 procent av lotteriverksamheter ska säljas, vilket i sin tur skulle ge mellan fyra och fem miljarder.

Lättnader för självständighet
Regeringen har sedan början av det nya året inför en mängd ändringar som ska göra det lättare att driva eget företag. Tidigare, under 2010, blev det billigare för företag att avskeda anställda som man inte längre har behov av, och nu är parametrarna för företagsskatten ändrade, så att verksamheter med en omsättning på under 10 miljoner euro, vilket tidigare var åtta miljoner, ska betala 25 procent i skatt, vilket tidigare var 30 procent.
Grundavdraget är dessutom höjt från 120 000 till 300 000 euro.
Det är framöver också frivilligt huruvida man vill betala avgift till handelskammaren, liksom att det framöver ska vara möjligt att
etablera en verksamhet inom loppet av 24 timmar.

Reformation av pensionssystemet
Under det nya årets första kvartal, kanske redan under januari, kommer regeringen lämna in den väntade reformen av pensionssystemet. I den ingår naturligtvis planen om att höja pensionsåldern från 65 till 67 år, för att årligen spara ytterligare 1,5 miljarder euro, vilket man redan har lovat EU.

Partido Popular börjar förklara sina mål
Partiet leder nu opinionsmätningarna med aldrig tidigare skådade 18,8 procent, och partiledare Mariano Rajoy har äntligen börjat förklara vad det konservativa partiet skulle göra ifall de kom till makten idag.
Ett exempel är pensionerna, var PP istället för att spara 1,5 miljarder euro, vill höja dem med 1 procent.
200 miljoner euro ska fås genom reducering av bistånd till utvecklingsländer. Här har partiet enligt El País tidigare kritiserat den sittande regeringen för att ha sparat 918 miljoner, på grund av det ökade avståndet till målet på 0,7 procent av BNP, men nu menar man alltså att det skulle vara i sin ordning och mera därtill.
200 miljoner euro, eller 40 procent mindre tillskott till den statligt ägda TV- och radiostationen RTVE, som under januari 2010 förlorade rätten till att visa reklam och istället uteslutande tar emot stadsbidrag.
50 miljoner euro från tillskott till forskning.
33 miljoner euro mindre tillskott till filmprojekt och biografer.
25 miljoner euro från miljöforskning.
12,3 miljoner euro mindre till politiska partier.
200 miljoner euro på ännu onämnda besparingar.

Partiet klargör dessutom att man ska prioritera arbetsgivarvillkoren. Det ska uppnås genom långsiktiga planer och inte genom brandkårsutryckningslösningar, som, menar partiet, präglar den nuvarande regeringens handlingsmönster.
För att öka sysselsättningen har PP ett paket färdigt på 71 ändringar till arbetsmarknadsreformen, om, eller kanske snarare när, partiet vinner regeringsmakten 2012.


Krisernas land vs möjligheternas land

Av Cristóbal Ruiz Marín, Cyclo Adokater och rådgivare

I och med att jag är finansiell rådgivare så förväntas det av mig, att jag skriver om ekonomiska ämnen. Men denna gång måste jag be de älskvärda utgivarna av detta magasin om ursäkt för att skriva om verkligheten, att vårt land har utvecklat sig till möjligheternas land, vilket är det område som jag verkligen brinner för.

Det är inte för att jag vill försöka att vända situationen till min fördel. Vi behöver investera i Spanien. Vi har en betalningsbalans, med fritt fall, och det skulle inte skada om andra länder satsade mer pengar på oss, och vi har inte råd att säga nej. I gengäld erbjuder vi ett hav av investeringsmöjligheter, som kloka utländska företagare och investerare kan tjäna mycket pengar på.
Banker med balansräkningar som täcker de senaste betalningarna, omvandlas till fastighetsföretag för fasta egendomar, för kunder som inte betalar deras huslån. Och som senarelägger deras säljdeadline för att undvika konkurs (därför bör de tas med i balansräkningarna)… – det är ett rent faktum.
Var kloka, mina damer och herrar och ta möjligheterna, för i längden kommer den spanska bostadsmarknaden inte vara hållbar, och bankerna kommer se sig tvingade till att sälja till priser lägre än de utbetalade bostadslånen. Det är helt säkert, och om det inte händer nu, så kommer det att hända med tiden.
Och ur bostadsbolagens skuggsidor dyker flera relaterade verksamheter upp som kan vara mycket lukrativa: bostadsbolagen hjälper bankerna med att sälja deras egendomar eller hyra ut dem, medan de står för försäljning. Byggföretagen ser möjligheter vid slutförandet av oavslutade åtgärder, som bankerna råder över. Bolag som renoverar deras fasta egendom och sedan säljer den. Med andra ord är det ett brett utbud av möjligheter!

Kanaliseringen av investeringarna i Spanien är beroende av skattesystemet i investerarnas hemland. Ibland kan det vara mer lämpligt att integrera balanserna i Sverige. Rent ekonomisk sett, om man väljer det ena eller det andra sättet, så ger det samma resultat, när man ska betala räkningen till det spanska skatteväsendet, och detta gäller för alla finansiella bolag, andelsbolag och aktiebolag.
För att upprätthålla den fria kapitalrörelsen inom EU, och borttagandet av hinder för dessa, såsom underkapitalisering, finns det en överenskomm-else för att undvika dubbelbeskattning mellan Sverige och Spanien. Det är till stor hjälp när det kommer till att maximera vinsten genom en reducering av de finansiella kostnaderna.
För i slutändan, så slösar man inte med stora mängder pengar (ju mer man köper, desto billigare), så investera dina pengar och sätt din finansiella rådgivare i ditt hemland i kontakt med din finansiella rådgivare i Spanien.

Lycka till!

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco