ANALYS – Trender & Makroekonomi

Företagens tillförsikt är god och räntorna är fortfarande låga även om höjning av styrräntor har påbörjats i vissa länder. Finanspolitiken stramas åt på många håll under 2011, men USA går motströms med ytterligare finanspolitiska stimulanser.

USA
Tillväxtförväntningarna stiger
Fortsatta stimulanser
Huvuddelen av de amerikanska konjunktursiffror som publicerats under december har överraskat positivt och tillväxtförväntningarna har börjat justeras upp igen. Mellan maj och oktober gjorde konjunkturbedömarna omfattande nedjusteringar av tillväxtprognoserna för USA, men nu har pendeln börjat svänga tillbaka. Hushållen har konsumerat i god takt under fjärde kvartalet, trots att sysselsättningen inte tagit fart och hushållen ännu inte riktigt skakat av sig pessimismen.
Tillverkningsindustrin fortsatte att öka produktionen i oktober och november. Uppgången i inköpschefsindex i december tyder på att företagen inte har slagit av på takten. Inom inköpschefsindex pekar de mer framåtblickande delindexen, orderingång och lager, på att expansionen kan fortsätta i god takt in på det nya året. På investeringsfronten tycks det fjärde kvartalet ha inneburit en andhämtningspaus. Orderingången på investeringsvaror, som föll i oktober, såg något bättre ut för november. Företagens investeringsplaner har inte varit så expansiva sedan 2005, att döma av Philadelphia Feds företagsenkät.
Det låsta läget i den amerikanska kongressen har resulterat i en kompromiss som innebär en nettostimulans under 2011.Detta i ett läge där de flesta länder stramar åt finanspolitiken och där USA är ett av de länder som har störst underskott.

Europa
Styrkan i norra Europa kan gradvis sprida sig söderut
Stark svensk ekonomi men oenig Riksbank
Skuldproblematiken i euroområdet är i fokus och räntorna på stats-
skulderna i Grekland och Irland har
stigit ytterligare de senaste veckorna. Återhämtningen i euroområdet fortsätter dock trots oroliga obligationsmarknader i flera länder.
Tyskland leder den europeiska konjunkturen, men en del positiva tecken har även kommit från Italien, Spanien och Irland. Den starka konjunkturen i norra och centrala Europa bör gradvis gynna även södra delen av kontinenten under 2011. Siffror över bankutlåningen för euroområdet bekräftar att det sker en förbättring av ekonomin. Hushållen har försiktigt börjat låna pengar till husköp och det har kommit rapporter om viss ökning av huspriserna i flera länder.
Det vore rimligt att vänta sig en dämpning av Storbritanniens tillväxt efter den starka sommaren, men sannolikheten för oförändrad eller snabbare tillväxt har istället ökat. Inköpschefsindex för industrin har stigit ytterligare i december och är på den högsta nivån på 16 år. Momshöjningen i januari 2011 tycks ha gynnat julhandeln också, men detta är en tillfällig effekt. De tidigare tankarna på att utöka centralbankens statsobliga-tionsköp borde inte vara aktuella längre.
Relativt hög inflation och positiva tillväxtsignaler borde snarare peka mot räntehöjning, men centralbanken avvaktar. Orsaken är främst en mycket stram finanspolitik i Storbritannien liksom osäkerheten i omvärlden.
Sveriges ekonomi har återhämtat sig snabbare än väntat. Särskilt tredje kvartalets tillväxt överraskade positivt. Även avslutningen på 2010 ser ut att ha varit stark. Det kommer att vara svårt att hålla samma höga tillväxttakt 2011. Exporten har trots starkare krona fått upp farten de senaste månaderna. Omvärldens efterfrågan är viktigare än kronans värde. Företagen är optimistiska i allmänhet och inom tjänstesektorn i synnerhet. Inom byggsektorn har företagen också blivit klart mer positiva. Arbetslösheten är hög, men arbetsmarknaden förbättras gradvis och allt fler företag är beredda att nyanställa. Inflationstakten har i december tryckts upp kraftigt av de mycket höga elpriserna, ett stigande bensinpris och ökade räntekostnader. Riksbankens direktion är fortsatt oenig i vissa delar, men kommer med största sannolikhet att höja styrräntan ytterligare i februari.

Japan
Förbättrade tillväxtsignaler i en svag ekonomi
Industriproduktionen var starkare än företagens egna prognoser i november. Exportindustrin har tidigare drabbats hårt av den mycket starka yenen, men nu förväntar sig företagen starka produktionsökningar även januari. Hög efterfrågan från resten av Asien ligger bakom de mer gynnsamma japanska siffrorna. Den inhemska konsumtionen kommer däremot att mattas av betydligt de kommande månaderna på grund av minskad stimulans från finanspolitiken. Centralbanken, Bank of Japan, kan ändå snart komma att annonsera nya penningpolitiska stimulansåtgärder för att motverka den starka yenen och för att parera den svagare inhemska efterfrågan.

Tillväxtmarknader
Stigande inflation och räntehöjningar i Kina
I december sjönk Kinas inköpschefsindex för industrin något. Tillväxten i Kina har varit stark efter sommaren och ett ökat inflationstryck har fått myndigheterna att agera. Styrräntan har höjts två gånger i höst och även bankernas reservkrav har höjts. En del av åt-gärderna har syftat till att neutrali-
sera kapitalinflödet från utlandet, men inflationen stiger och enligt uttalanden från Kinas ledning kom-
mer penningpolitiken att läggas om i en mer restriktiv riktning under 2011. Även andra åtgärder har vidtagits i spåren av den starka utvecklingen i Kina. Till exempel begränsas registreringen av nya bilar i Peking i år i förhoppning om att minska trafikstockningarna som följd av det mer utbredda bilägandet.

Av Mikael Noack, Swedbank

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.