Rapportsäsongen har varit stark vilket bekräftar att den globala återhämtningen fortgår även om takten har dämpats. Det finns dock risker framöver i och med statsfinansiella problem i många västländer. De större centralbankerna håller därför sina styrräntor låga eller vidtar andra åtgärder som till exempel köp av statsobligationer för att öka likviditeten. Det internationella samarbetsklimatet har fått sig en törn den senaste månaden med olika initiativ och uttalanden rörande växelkurser och kapitalflöden.

USA
Återhämtningen fortsätter, men osäkerheter finns kvar
Bostadsförsäljningen ökar igen
Orderingången tyder på att företagens investeringstakt har avtagit under tredje kvartalet, men att investeringarna ändå fortsätter att öka. Läget på arbetsmarknaden är däremot fortfarande svagt. Finanspolitiken är stram på lokal nivå och sysselsättningen i offentlig sektor faller. Den genomsnittliga arbetsveckan i den privata sektorn har emellertid ökat rejält det senaste året och förr eller senare måste behovet av arbetskraft mötas med nyanställningar. Det finns många osäkerhetsfaktorer. En sådan är huruvida de tillfälliga skattelättnader som Bush införde kommer att förlängas när de snart löper ut. Republikaner och demokrater är inte överens om vad som ska göras, men utan beslut kommer skatterna att höjas automatiskt med en rejäl åtstramning av efterfrågan som följd. Efter valet i början av november blir det en provisorisk sammansättning i kongressen resten av året, som i regel inte tar större beslut. Ovissheten kan därför bestå fram till årsskiftet.

De senaste siffrorna över bostadsförsäljningen visar att den inte ser lika svag ut längre. Försäljningen måste dock återhämta sig ytterligare för att det med större säkerhet ska gå att tala om en underliggande stabilisering på bostadsmarknaden efter sommarens stora fall. Det har även kommit rapporter om att det inte har gått rätt till när banker övertagit säkerheter för bolån och att människor kan ha vräkts på felaktiga grunder. Vissa banker har stoppat denna process tillsvidare och åklagare ska utreda frågan.

Europa och Sverige
Positiva ekonomiska nyheter i Europa
Stark ekonomi gör att Riksbanken höjer räntan ytterligare

Positiva signaler har kommit från euroområdet, framförallt från Tyskland. Flera indikatorer, bland annat företagsförtroende och bilförsäljning, pekar på en god ekonomisk återhämtning i euroområdets största land. Samtidigt har länderna i södra Europa inte varit riktigt så svaga som många hade förväntat sig. Den starkare euron är dock en ny motvind för hela valutablocket som kan ge negativa effekter på konjunkturen. Statsfinanserna forsätter att vara i fokus och vi har sett viss negativ utveckling; Grekland har tvingats revidera upp sitt budgetunderskott 2009 och landets skatteintäkter fortsätter att ligga under förväntan. Portugals minoritetsregering har svårt att komma överens med oppositionen om budgeten för 2011. Irland måste vidta ytterligare åtgärder för att nå målet om ett minskat budgetunderskott till tre procent av BNP 2014.

Finansministrarna i euroområdet har beslutat om nya regler för ”budgetsyndare”. Det är inte bara budgetunderskotten som granskas och som länderna varnas för, statsskulden får inte heller bli för stor. Böter väntar för länder som inte åtgärdar problemen.

Tillväxten i Storbritannien var starkare än väntat tredje kvartalet och byggandet överraskade positivt. Regeringens stora åtstramningar kommande år dämpar dock tillväxten framöver. Inflationen är för hög men den brittiska centralbanken Bank of England ser risker med tillväxten och håller räntan låg. Eventuellt följer man den amerikanska centralbankens exempel och köper statsobligationer.

Sverige
Riksbanken har höjt styrräntan till en procent och kommer att höja räntan ytterligare. Svensk ekonomi är stark, även om en viss dämpning nu är att vänta. Exporten ökar inte lika snabbt som det starka första halvåret, men detta är normalt givet raset under krisen och den påföljande snabba uppgången. Företagen är fortfarande optimistiska och hushållens förtroende är högt. Inflationen steg till 1,4 procent i september och inflationstakten lär hålla sig ungefär på den nivån de närmaste månaderna. På sikt är riskerna att bostadspriserna nått rekordnivåer och att arbetslösheten och utlåningen till hushåll är för hög. Även om prisutvecklingen på bostäder i större städer kan dämpas väntas inget ras på grund av låga räntor, tidigare skattesänkningar och lågt byggande de sista 20 åren. En gradvis förbättring på arbetsmarknaden är att vänta.

Japan
Centralbanken annonserar köp av statsobligationer
Japan är ett av få länder som har visat svagare ekonomiska siffror den sista tiden jämfört med i somras. Bland annat har den starka yenen och slutet på ett rabattprogram till bilköp dämpat tillväxten. Den japanska centralbanken Bank of Japan har därför annonserat nya stimulansåtgärder, bland annat i form av köp av statsobligationer. Centralbankens åtgärder går i rätt riktning men programmet är ganska begränsat. Det är dock sannolikt att programmet utökas de kommande månaderna.

Tillväxtmarknader
Kinas styrränta har höjts
Den senaste tidens statistik bekräftar att Kinas tillväxt tagit ny fart efter en tillfällig dämpning i andra kvartalet. Centralbanken är emellertid oroad av spekulativa tendenser på bostadsmarknaden och höjde därför styrräntan i oktober. Finanspolitiken kommer dock att hålla uppe tillväxten.
Förväntningar om kommande stimulans från den amerikanska centralbanken har ökat kapitalinflödena till länder som har hög tillväxt och där räntorna väntas stiga. Länder med undervärderade valutor kan få än större inflöden. Länder som till exempel Brasilien har uttryckt sitt missnöje med de stora flödena och dess effekt på en redan stark växelkurs.
 

Av Mikael Noack, Swedbank

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.