Fråga experten: Vilka skyldigheter har jag som representant för ett bolag?

Fråga experten: Vilka skyldigheter har jag som representant för ett bolag?

En vän till mig, som inte är resident i Spanien, har frågat mig om jag kan vara administrador único i det spanska SL-bolag som han ska bilda. Vilka skyldigheter har jag som firmatecknare för bolaget? Kan jag bli skyldig att betala eventuella skulder om min vän inte betalar?

Alla s.k. sociedades limitadas (SL-bolag), bolag med begränsat ansvar (liknande ett svenskt aktiebolag) måste ha en företrädare som är ansvarig för bolagets hantering. Det kan ske genom en administrador único (ensam firmatecknare), administradores solidarios (flera firmatecknare som tecknar firman var för sig) eller administradores mancomunados (flera firmatecknare som tecknar i förening) eller också genom en Consejo de Administración (styrelse).

Bolagets firmatecknare ansvarar för att organisera och leda bolaget internt och i externa relationer med utomstående. Lagen ålägger bolagets representanter att agera i enlighet med de funktioner som anförtrotts dem, med omsorgsplikt, vilket kräver att de fattar sina beslut med vederbörlig information, att vara tillräckligt engagerad i bolaget, vidta åtgärder för en god förvaltning och övervaka samt kontrollera bolaget i stort. På samma sätt gäller lojalitetsplikt, som innebär att firmatecknarna i sitt beslutsfattande ska sätta företagets intressen framför andra intressen (vare sig sina egna eller närstående personers), att de ska utöva sina befogenheter i enlighet med de syften för vilka de har beviljats och inte för att uppnå sina mål, att de ska bevara tystnadsplikten beträffande den information som de har haft tillgång till, att de ska utföra sina uppgifter enligt principen om personligt ansvar och att de ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika intressekonflikter.

När det gäller omfattningen av en firmatecknares ansvar i ett SL-bolag måste det kommas ihåg att i denna typ av bolag är bolaget ansvarigt gentemot utomstående för firmatecknarens agerande. Men firmatecknaren är sedan ansvarig gentemot aktieägare och borgenärer för den skada som orsakats av hens agerande eller försummelser som strider mot lag eller bolagsordningen, eller som utförts i strid med de skyldigheter som följer av hens ställning, så länge det föreligger bedrägligt beteende eller vårdslöshet.

Bolagsjuridiskt finns två former av ansvar:

a)  För skada som bolaget, aktieägare eller borgenärer lider, som krävs genom

  • bolaget väcker talan: när skadan direkt drabbar bolaget

eller

  • enskild väcker talan: när skadan drabbar tredje man.

b) För bolagets skulder, om företaget borde likvideras men firmatecknaren inte vidtar åtgärder:

  • likvidation av bolaget eller om orsaken till krav på likvidation åtgärdas, i vilket fall firmatecknaren är ansvarig för bolagets skulder som uppkommer efter orsaken till likvidation

eller

  • i tillämpliga fall, konkurs eller rekonstruktion om bolaget också befinner sig i en insolvenssituation.

Talan om skadeståndsansvar mot firmatecknare, oavsett om det rör sig om krav från företaget eller från enskilda personer, preskriberas efter fyra år från den dag då talan skulle ha väckts.

Ansvarstalan väcks ofta i fall där bolagets borgenärer lidit skada av firmatecknarnas agerande, som i situationer av allvarlig ekonomisk kris inte vidtagit åtgärder för att reglera tillgångarna eller inte upplöst bolaget på laglig väg.

Att vara firmatecknare i ett SL-bolag innebär sålunda ett större ansvar än vad man vanligtvis tror, och det kan finnas en betydande risk för personens personliga tillgångar.

Ana Rodríguez Clemente, Jurist.

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.