Återhämtning – men långsammare

Återhämtning – men långsammare

Det råder fortsatt osäkerhet kring den globala konjunkturstyr¬kan. Det är fortfarande främst utvecklingen i USA som oroar.

USA
• Återhämtningen tappar fart
• Husmarknaden fortsätter att oroa

BNP-tillväxten i andra kvartalet har justerats ned ytterligare (se bild). Det var huvudsakligen lager och import som var orsaken till detta. Bilden att den inhemska efterfrågan var stark i kvartal två kvarstår därför. Det finns data som visar att efterfrågan var betydligt starkare i början av kvartal två än den var i slutet av kvartalet. Orderingången på investeringsvaror tappade till exempel fart i juli.

Det är tydligt att inköpschefsindex har nått sin topp för den här gången och frågan är snarast hur snabbt indexet kommer att falla.

Husmarknaden utgör alltjämt en stor källa till oro. Försälj-ningen har störtdykt i sommar i kölvattnet av att regeringens skatterabatter för att främja husköp har löpt ut. Det råder stor osäkerhet kring hur svag den underliggande efterfrågan på bostäder egentligen är och om huspriserna åter kommer att pressas ned efter att ha visat en stigande tendens under året. Det vore i så fall mycket olyckligt, då det skulle skada bankernas och hushållens balansräkningar och därmed viljan och förmå-gan att låna ut respektive konsumera.

Huvudscenariot är att återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter, men risken att den helt kommer av sig har ökat en del i sommar.

Europa och Sverige
• Gradvis avmattning även i Europa
• Budgetunderskott mindre än befarat

Företagsförtroendet inom euroområdet föll i augusti, vilket var väntat givet svagare siffror i både USA och Asien de senaste veckorna. Det är en stark utveckling i Tyskland och Frankrike, medan återhämtningen i de flesta andra EMU-länder går be¬tydlig långsammare. Att konjunkturen inte är särskild bred geo¬grafiskt och att exportorderingången har mattats, pekar på en gradvis dämpning av tillväxten efter en stark vår och sommar.

Flera länder har fortsatt att visa väldigt positiva siffror vad gäller statsfinanserna. Tyskland till exempel är på väg mot ett budgetunderskott på 4,0 procent (officiell prognos 5,5 procent). Greklands underskott är på väg mot 6,0-6,5 procent (officiell prognos 8,1 procent).

Vad gäller penningpolitiken har den Europeiska centralbanken signalerat att de sannolikt fortsätter att erbjuda hög likviditet i år och in i 2011.

Storbritanniens tillväxt under andra kvartalet var den starkaste sedan 2001, men det finns flera anledningar att förvänta en avmattning resten av året. Inköpschefsindex (PMI) för tjänste¬sektorn har fallit en hel del i sommar och det finns indikationer på att byggsektorn inte kommer att fortsätta att växa lika snabbt framöver. Stramare finanspolitik kommer dessutom att dämpa konsumtionen. Inflationen ligger fortfarande på en relativt hög nivå (3,1 procent i juli), men förväntas falla under de kommande månaderna.

Svensk ekonomi går bra och konjunkturuppgången är bred. Tillväxten första halvåret var hög och tecken finns på att andra kvartalets starka BNP till och med kan revideras upp. Även om tillväxten lär vara hög också kommande månader kan det bli en dämpning fram emot årsskiftet givet en viss inbromsning i globala ledande indikatorer. Arbetslösheten är hög (8 procent i juli), men arbetsmarknaden förbättras gradvis. Stark svensk tillväxt och bättre utveckling på arbetsmarknaden gynnar statens skatteintäkter och statens finanser. Ekonomistyrnings¬verket räknar med överskott i statsbudgeten de närmaste åren, vilket är fullt rimligt. Valet är annars just nu i fokus och både regeringen och oppositionen har flaggat för ytterligare finans¬politisk stimulans 2011 och under kommande mandatperiod. Riksbanken höjde räntan till 0,75 % i början av september och ytterligare höjningar kommer. Måttligt inflationstryck med låga löneökningar, gör att de dock går långsamt fram nästa år.

Japan
• Finanspolitik stödjer konjunkturen 2010 men inte 2011Japans tillväxt under våren var svagare än förväntat, men det låg å andra sidan inte i huvudscenariot att den snabba takten under vintern skulle fortsätta. Den starka yenen och en viss avmattning i Kina dämpar Japans tillväxt framöver. Stimulans från finanspolitiken kommer att stödja konjunkturen fram till årsskiftet. I ett extrainkallat penningpolitisk möte i slutet av augusti beslöt Bank of Japan att utöka utbudet på kapital till fast ränta. Japanska bolag har dock redan hög likviditet och åtgärderna kommer att göra liten skillnad för ekonomin.

Tillväxtmarknader
• Åtgärder får effekt i Kina

Kinesisk husprisdata visar att prisutvecklingen har stabilise¬rats i städer där prisuppgångarna varit som mest markanta. Därmed verkar de åtgärder som vidtogs i våras för att bromsa spekulativa prisuppgångar i vissa städer ha fått önskad effekt. Samtidigt har myndigheterna annonserat att man snabbat upp finansieringen av de statliga bostadsprojekten. Dessa byggprojekt väntas hjälpa till att stötta tillväxten resten av året.

Av Swedbank

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.