Marknaden är osäker kring den globala konjunkturutvecklingen och spekulerar i att ytterligare penningpolitisk stimulans i form av köp av statsobligationer kan äga rum i USA. Detta håller ner marknadsräntorna och har försvagat dollarn.

USA
Återhämtning, men en mer måttlig sådan framöver
Federal Reserve kan stimulera ekonomin ytterligare

Ekonomin återhämtar sig gradvis i USA. Tillväxten får överlag anses som måttlig, men risken för en ny recession är överdriven. Underliggande orderingång på investeringsvaror (exklusive volatila flygorder och fordon) rekylerade upp i augusti. Trenden är uppåtriktad och industriproduktionen ökar. Även om vi ser en fortsatt uppgång framöver bör den nu blir mer dämpad då vi ser en viss avmattning i företagens förtroende kommande månader.

Svagheten i den amerikanska ekonomin är fortfarande en nedtryckt husmarknad med väldigt låg husförsäljning och lågt byggande. Det ser ut som att bostadsmarknaden kan ha bottnat för den här gången, men återhämtningen kommer att ta fler år.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) har också konstaterat att resursutnyttjandet är lågt i ekonomin och inflationstrycket för stunden närmast obefintligt. De har därför flaggat för att penningpolitiken kommer att förbli stimulativ. Marknaden spekulerar i att Fed återigen kan börja köpa längre statsobligationer för att stimulera ekonomin och få upp efterfrågan.

Europa och Sverige
Blandade ekonomiska signaler i euroområdet
Irlands och Portugals stats-finanser i fokus

Euroområdet går nu igenom en lugnare period efter några starka månader fram till halvåret. Industriproduktionen har varit svag under sommaren och företagens förtroende har fallit från relativt höga nivåer. Det finns dock ingen anledning att vara för pessimistisk. Vi har fått positiva signaler från konsu¬menter i Tyskland och bankutlåningsdata för hela euroområdet har överraskat positivt. Mindre bra är att kreditoron kommit tillbaka i Europa med både Irland och Portugal i fokus. Irlands problem härstammar från bankerna och den spruckna fastighetsbubblan. Portugal är ett svårare fall. Minoritetsregeringen i Lissabon har underlevererat i sin budgetåtstramning och mer måste göras. Tyvärr har oppositionen hotat att blockera nya skattehöjningar, vilket har lett till osäkerhet om landets statsfinanser.

Den europeiska centralbanken (ECB) har signalerat skepsis om behovet av ytterligare stimulans från penningpolitiken. Detta betyder att ECB kommer att vara försiktigare än Fed i USA om köp av statsobligationer. Skillnaden beror på inflationsrisker som kan finnas i Europa på sikt.

Företagens förtroende i Storbritannien pekar på en svagare tillväxt framöver, men detaljhandeln växer över förväntan. Det tyder på bara en gradvis dämpning av den ekonomiska cykeln. Inflationen forsätter att vara överraskande hög och låg på 3,1 procent i augusti.

Svensk ekonomi växer fortfarande snabbt. Industriproduktion och orderingång ökade kraftigt under sommaren. Exporten växer, men den höga inhemska efterfrågan har tryckt upp importen vilket försvagat handelsnettot. Arbetslösheten minskar men är ännu hög. Trots det är hushållen optimistiska.

Detaljhandelns försäljning ökade mer än väntat i augusti men uppgången var helt driven av sällanköpsvaror, medan dagligvaru-handeln var stabil. Alliansen sitter kvar i regeringen men får regera i minoritet. Detta är inget stort praktiskt problem då till exempel 1996 års budgetlag låser statens utgifter. Lagen hindrar att statens utgiftstak spräcks när budgeten väl är klubbad. 2011 kommer vi se ytterligare finanspolitisk stimulans, bland annat mer pengar till pensionärerna. Riksbanken har höjt reporäntan till 0,75 procent och kommer fortsätta att höja räntan de närmaste mötena. Måttligt inflationstryck gör dock att höjningarna går långsammare fram nästa år.

Japan
Centralbanken intervenerar för att försvaga yenen

Den starka yenen har börjat bli ett hot för den japanska ekonomin och Bank of Japan (BoJ) intervenerade på valutamarknaden för första gången sedan 2004. Det vill säga säljer yenen och köper utländsk valuta. Dessutom planerar regeringen att lägga fram en tilläggsbudget på motsvarande upp till 1 procent av ekonomin med ytterligare stimulansåtgärder för att försvaga den starka valutan och stödja tillväxten.

Tillväxtmarknader
Kinas konjunktur redo att ta fart igen
Presidentval i Brasilien

Den senaste statistiken pekar på att Kinas ekonomi är på väg ut ur den relativt lugnare fasen som började för ett halvår sedan. Stigande industriproduktion visar att lagerjusteringen som började under våren är klar. Ökande import av råvaror är ett tecken på att byggsektorn kan ta fart igen snart.

I Brasilien är det mycket möjligt att Arbetarpartiets Dilma Rousseff, tidigare stabschef hos president Lula da Silva, kommer att vinna presidentvalet redan i den första valomgången den 3 oktober. Hon förväntas fortsätta sin företrädares politik, men hennes relativt korta erfarenhet som toppolitiker kan göra jobbet svårt.

I Indien höjde centralbanken styrräntan i september, men med en inflation på över 8 procent kan ytterligare räntehöjningar komma så snart som i november.

EUR/SEK
Kronan är en av de valutor som just nu utvecklas starkast. Det hänger ihop med att GBP och USD går kräftgång på basis av efterdyningarna av den finansiella krisen och den skuldsanering som kräver låg ränta en längre tid framöver. Saneringen av kredit- och fastighetskrisen tog fem år i Sverige, vilket kan fungera som en indikator för vad USA och Storbritannien har att vänta sig. Sverige å andra sidan har klarat sig väl ifrån den finansiella krisen och Riksbanken behöver nu snabbt föra ränta mot mer normala nivåer för att undvika en alltför snabb kredittillväxt och de risker som det skulle kunna innebära. Vi förväntar oss räntehöjningar åtminstone i oktober, december och sannolikt i februari, vilket inte är fullt ut prissatt i räntemarknaden eller kronan. Än så länge är kronförstärkningen inte av den styrkan att den kan rubba Riksbank-ens ränteutsikter mer än marginellt. Märk väl att Riksbanken antar en starkare krona framöver och ändå ser kraftfullare räntehöjningar än vad marknaden förväntar sig.

Samtidigt fortsätter tillväxtmarknaderna att agera draglok för Sveriges viktiga exportmarknader som Tyskland, vilket ger gradvis ökade exportflöden och kronköp. De relativt ljusa utsikterna för aktiemarknaderna kan dessutom ge stöd för kronan via rebalanseringar av valutahedgar. Vi tror inte att denna bild rubbas påtagligt i närtid även om momentum i industrikonjunkturen kan väntas mattas framöver.

Sammantaget ser vi en starkare krona mot euron 9,00 på tre månaders sikt. Risken i denna bedömning är snarare på nedsidan än uppsidan. I nuläget tycks inte det mer oklara politiska läget i Riksdagen utgöra något hot mot stabila statsfinanser och Alliansens politik för tillväxt. Det kan emellertid inte uteslutas att vi längre fram kan få se en viss politisk riskpremie i SEK, även om ett nyval ter sig relativt långt borta.

Av Mikael Noack i Luxemburg, Swedbank Luxembourg

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.