Svensk pedagogik och Harvardforskning lyfter Svenska Skolan i Marbella

Svensk pedagogik och Harvardforskning lyfter Svenska Skolan i Marbella

I svensk skola pågår en ständig utveckling. Skolverket gör lägesbedömningar och utgår från de nyckelkompetenser som EU-kommissionen identifierat som viktiga för elever i framtiden och man följer internationella studier. Redan för 20 år sedan skrev man på FN-konventionen om barns rättigheter – Barnkonventionen.
I den nu gällande läroplanen finns en fastslagen timplan med minimitid/ämne, kunskapsmål i varje ämne och nationella prov i åk 3 och åk 5. I svensk skola ser man på andra länders resultat och jämför med egna. Svensk skola är en skola som förändras i takt med att samhället förändras. Efter år av reformarbete får vi i år en ny grundskollag, ny läroplan, förändrad lärarutbildning, införande av lärarlegitimation, förstärkt rektorsroll, betyg i åk 6 och stora förändringar i gymnasieskolan.
På svenska skolan i Marbella ser vi med glädje och spänning fram emot detta och har redan startat arbetet med implementeringen.

Sverige är ett av de fem minst korrupta länderna i världen
Hur kan det vara relevant att nämna i en artikel om det svenska skolsystemet? Svaret är inte alltför långsökt.
I organisationen Transparency Internationals statistik över korruption 2010 finns det ett klart samband mellan ett lågt korruptionsindex i länder med ett demokratiskt skolsystem och ett högt korruptionsindex i länder med ett auktoritärt skolsystem.

Hur man väljer att undervisa sina barn är inte trivialt
I den svenska skolan fostras barnen till att ifrågasätta och ställa sig kritiska till auktoriteter och vid inhämtande av kunskap. I en skola med hård disciplin fostras barnen till en större konformitet där man på sikt riskerar att barnen okritiskt accepterar vad de blivit tillsagda av lärare och andra auktoriteter. Vad händer då med förmågan att ta ansvar för och reflektera över det etiska och moraliska i sina handlingar och sin förmåga att förstå och respektera sig själv och andra människor?
Det skandinaviska skolsystemets värdepedagogik sedan mitten av 60-talet har handlat om att just ta moraliskt och etiskt ansvar för egna handlingar och resultatet står klart och tydligt att läsa i bl a korruptionsindexet.
Så frågan är vilket slags vuxna vi önskar att våra barn blir och vilket samhälle vi önskar leva i om 30-40 år?
På svenska skolan i Marbella tar vi ansvar för hur vi som lärare och föräldrar använder vår makt över barnen i relation till demokrati, medbestämmande och barnens rättigheter vilket skapar en respekt på alla plan mellan eleverna och lärarna och eleverna sinsemellan.

Emotionell intelligens, EQ
På svenska skolan i Marbella grundar vi vårt skolarbete på EQ, Väldokumenterad amerikansk och svensk forskning* visar att barn som lär sig att förstå sina egna känslor och att dra riktiga slutsatser därav också lär sig att bättre tolka andra människors känslor. Detta skapar en harmonisk arbetsmiljö och tryggare barn, vilket i sin tur leder till signifikant ökad inlärningsförmåga bland eleverna. Forskningen visar vidare att ett barn som känner harmoni med sig själv och sina klasskamrater lättare kan engagera sig och koncentrera sig på sina uppgifter. Genom EQ kan vi skapa ett flow i inlärningen som är svårt att överträffa med traditionella auktoritära utbildningssystem. Forskningen visar också att ett barn som pressas vara i situationer där uppgifterna överstiger dess förmåga och disciplin sätts framför det egna tänkandet skapar ångest och rädsla och därmed en icke inlärningsfrämjande närvaro. Vi vinner alltså mångdubbelt när vi jobbar efter EQ-modellen: barnen blir både gladare, tryggare och smartare!

Läsårets tema är ANSVAR
På Svenska skolan i Marbella har vi valt att varje år ha olika teman. Detta år har vi jobbat med ANSVAR som tema där barnen arbetat med hur de själva kan lära sig att ta ansvar och reflektera över allt från sina läxor, packa sin skolväska till ansvar för sig själva och andra genom att skapa arbetsro i klassrum och lekar där ingen blir utesluten.
Nästa års tema blir möjligen RESPEKT, ett lika grundläggande som spännande begrepp att reflektera över både hemma och i skolan. Det är ett begrepp som är avgörande för alla människors och gruppers välbefinnande, stora som små, och som omfattar såväl respekt för kunskap, regler och ordning i en mer traditionell bemärkelse som respekt för sig själv och andra, respekt för olikheter och nyheter. Hur man blir respekterad och för vad är en kärnfråga och är avgörande för hur våra barn ser på och senare väljer att påverka sin omvärld som vuxna.
Vår svenska pedagogik tillsammans med EQ skapar nyfikenhet och leder till att våra elever lär sig med glädje (istället för med hårdare disciplin).
På svenska skolan i Marbella har vi små klasser, utbild-ade lärare och tillgång till utbildad speciallärare och specialpedagog. Detta gör att varje elev kan bli sedd och bemött utifrån sina behov.

Vill du läsa mer?
www.skolverket.se
www.skolverket.se/lagesbedomning-2010
www.svenskaskolanmarbella.com
www.transparency.org

Goleman, Daniel. Emotional intelligence. London: Bloomsbury, 1996
Leadership That Gets Results.” Harvard Business Review. March-April 2002
Wennberg, Bodil. EQ på svenska. Stockholm: Natur & Kultur. 2000
EQ i skolan- Känslors inverkan på inlärning, Castell, L, Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap 2002
Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995

Av Styrelse, lärare och rektor vid Svenska skolan Marbella

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.