Analys – Trender & Makroekonomi

Analys - Trender & Makroekonomi

Den globala återhämtningen fortsätter, men oron kring stimu¬lanspaketens tillbakadragande är en av de saker som påverkar marknaden negativt.

USA
• Amerikansk tillväxt stark
• Amerikanska centralbankens exit strategi
USA:s tillväxt var mycket stark fjärde kvartalet. Huvuddelen av tillväxten kom inte från den inhemska efterfrågan eftersom företagen i allt större utsträckning ökat produktionen istället för att ta av sina lager. Låga lager betyder att produktions¬sidan i ekonomin kommer att fortsätta att bidra till god BNP-tillväxt första halvåret även om efterfrågan ökar långsamt. Investeringarna är låga men har börjat bidra till tillväxten något tidigare än väntat. Arbetslösheten har fallit från 10 procent till 9,7 procent i februari trots att sysselsättningen överraskade negativt. Det finns dock många indikationer på att arbetsmarknadsläget håller på att förbättras, vilket bör komma som en lättnad för de amerikanska hushållen som fort¬farande tampas med en för hög skuldsättning.
Den starka tillväxten och den pågående normaliseringen på penning- och obligationsmarknaden har gjort att den ameri¬kanska centralbanken har börjat anpassa sitt arbetssätt för att säkerställa den penningpolitiska effekten på ekonomin. Det kommer därför att fokuseras på bankernas frivilliga reserver hos centralbanken.

Europa
• Svag tillväxt i euroområdet
Euroområdets ekonomi växte bara marginellt under de tre sista månaderna av 2009. Den stränga kylan har sannolikt dämpat aktiviteten även i början av året, framförallt inom byggsektorn. Därför har vi skrivit ner vår BNP prognos för euroområdet. Vi tror dock fortfarande på starkare tillväxt från och med i vår och framåt. Investeringarna ligger på en rekordlåg nivå och flera enkäter pekar på en ökning. Exporten har också varit en besvi¬kelse men vi tror att den globala cykeln kan komma att gynna även Europa de kommande månaderna. Därtill är ett återupp¬byggande av näringslivets lager sannolikt. Åtstramningen av finanspolitiken i Grekland, Irland, Spanien och Portugal kommer att dämpa, men inte stoppa, tillväxten i Europa. Dessa fyra länder utgör tillsammans 18 procent av euroområdets ekonomi och en svagare euro kommer att stödja tillväxten. Tillförsikten inom industrin i Storbritannien var i januari den starkaste på 14 år. Det var en positiv överraskning och ett tecken på att tillväxten kan ta fart under året efter ett väldigt svagt 2009. Däremot ökade inflationen i Storbritannien till 3,4 procent i januari, klart över inflationsmålet på två procent. Inflationen väntas dock falla tillbaka de kommande månaderna.

Sverige
• Högre ränta och starkare krona
Riksbanken har flaggat för att den kan komma att höja reporän¬tan från och med sommaren eller tidig höst. Det konstateras att återhämtningen i konjunkturen nu vilar på fastare mark, vilket är i linje med vår syn. Aktiviteten i svensk ekonomi har dock varit lägre än väntat, särskilt inom industri och byggande. Åter¬hämtningen i europeisk konjunktur har gått väldigt långsamt och det har drabbat svensk export samtidigt som den stränga vintern troligen påverkar till exempel byggaktiviteten negativt. Enkäter visar trots det att efterfrågan börjar komma tillbaka och orderingången ökar inom de flesta sektorer. Samtidigt är penning- och finanspolitiken fortfarande expansiv. Bättre statsfinanser och förutsättningar för högre tillväxt relativt omvärlden samt Riksbankens signal om högre räntor har stärkt kronan (se bilden). Inflationstakten var lägre än väntat i januari och ligger på 0,6 procent, men exklusive räntekostnader har konsument¬priserna stigit 2,6 procent på tolv månader. Inflationstakten dras nu även upp av högre elpriser.

Japan
• Dämpning efter snabb expansion i slutet av 2009
Japan visade stark tillväxt de sista månaderna av 2009. Expor¬ten till andra asiatiska länder är den drivande kraften, men även konsumtionen har stigit mer än förväntat. Återhämtningen väntas fortsätta de kommande kvartalen men i en lugnare takt som en följd av allt mindre stimulans från finanspolitiken.

Tillväxtmarknader
• Oro för omläggning av politiken i Kina
I Kina har bankernas reservkrav höjts ytterligare. I januari och början av februari oroades marknaderna av risken för att den ekonomiska politiken, framförallt penningpolitiken, skulle stramas åt. En del hade väntat sig att en mer uttrycklig om¬läggning av politiken skulle komma till stånd efter det kinesiska nyåret, men än har ingen ändring i den riktningen skett.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.