Spansk inkomstdeklaration

Under perioden 1 maj – 30 juni skall du som är resident i Spanien deklarera dina inkomster från föregående år. Men vilka regler gäller?

Vem skall deklarera?
För att du skall deklarera dina inkomster i Spanien krävs att du är skattemässigt resident i Spanien. Detta är du normalt om du bor minst halva året i Spanien. Dvs minst 183 dagar per år. Normalt har du fått residencia i Spanien. Men egentligen är detta ej nödvändigt. Själva boendet är det viktiga.

Inkomster
Alla inkomster du fått föregående år är skattepliktiga i Spanien för den person som är skattepliktig i Spanien. Det kan röra sig om pensioner, ränteinkomster, utdelningar, vinster på avyttring av aktier eller fastigheter.
Pensioner deklareras till bruttobelopp även om du bara fått ut 75 % av pensionen genom så kallad SINKbeskattning. Pension från offentlig anställning är enbart skattepliktig i det land som betalningen hänför sig till. Normalt det land man arbetat i. Alla andra typer av pensioner är skattepliktiga i Spanien. Även räntor erhållna på ett svenskt bankkonto är skattepliktiga i Spanien. Utdelningar som du erhållit från ett svenskt depåinnehav har oftast belagts med 15 % kupongskatt. Men bruttobeloppet är skattepliktigt i Spanien. Om du arbetat i Spanien och fått en lön är denna skattepliktig. Förmånsvärden av fri kost, fri bil och fri bostad är skattepliktiga i Spanien men brukar sällan deklareras. Förmånsvärdet av fri bil är 20 % av bilens anskaffningspris och värdet av fri bostad är 2 % av anskaffningsvärdet.
Makar kan välja att sär- eller sambeskatta sina inkomster. Det är nödvändigt att i varje års deklaration kontrollera skatteeffekten av att deklarera som en enhet eller separat.

Vilka avdrag finns?
Det viktigaste avdraget är försörjningsbördan. Ju fler som skall leva på en inkomst desto större avdrag. Försörjningsbördan beräknas på hemmavarande barn under 25 år, far- o morföräldrar etc. Avdrag medges även om någon familjemedlem är handikappad. Handikappet skall minst uppgå till 33 %. Det är försäkringskassans läkare som bedömer handikappet.
Erlagd hyra för permanentbostad kan i vissa fall medföra ett mindre avdrag.
Betald premie för pensionsförsäkringssparande medför sänkt skatt. Maxbeloppet som är avdragsgillt är 10.000 euro eller 12.500 euro beroende på ålder. Försäkringen får tecknas inom valfritt EU land men försäkringen måste anses vara en spansk pensionsförsäkring. Dvs villkoren måste uppfylla de spanska villkoren.
Din spanska skatt kan sänkas med de räntor och amorteringar som erlagts för lån från förvärv av din spanska permanentbostad. Du kan sänka din skatt med max ca 1.500 euro. Detta avdrag kommer troligen snart att försvinna.

Hur betala skatten?
Om du får restskatt skall denna skatt erläggas i samband med att deklarationen inlämnas till din bank. Banken ombesörjer inlämnandet och inbetalning till skattekontoret. Om du så önskar räcker det med att betala 60 % av restskatten vid inlämnandet. Resterande 40 % betalas i månadsskiftet oktober/november. Om du inbetalt preliminär skatt under året så kanske du får tillbaks på skatten. Denna skatt skall återbetalas inom sex månader. Du får ingen slutskattesedel.

Av Bo Wennertorp, Global Accounting SL

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.