Hemförsäkring: Läs alltid det finstilta

I Spanien regleras förhållandet mellan försäkringsbolag och de försäkrade vid försäkringsavtal genom lag 8/1980 från den 8:e oktober.
Vid köp av hemförsäkring finns det flera begrepp som köparen behöver hålla i åtanke innan han väljer det avtal som är mest lämpligt.

Underförsäkring, eller Infraseguro på spanska, innebär att det deklarerade försäkrade värdet understiger det verkliga värdet på försäkrad egendom. Försäkringsbolagen debiterar kunderna enligt det deklarerade värdet på huset och innehållet i det. Vid skador på hus och innehåll som täcks av försäkringen kommer ersättningen stå i proportion till förhållandet mellan det försäkrade värdet och det verkliga värdet. Låt oss förklara denna situation med två exempel:

1) Fast egendom – låt oss anta att vi försäkrar ett hus till 75 000 euro då återuppbyggnadsvärdet på fastigheten är 100 000 euro. En brand skadar flera rum för en beräknad kostnad av 20 000 euro. I detta fall ersätter försäkringsbolaget bara 15 000 euro, dvs. (20 000 euro x 75 000 euro / 100 000 euro).

2) Lös egendom – i samma hus är innehållet försäkrat till 5 000 euro medan det uppskattade värdet uppgår till 20 000 euro. I samma olycka som i exempel 1 återbetalar försäkringsbolaget endast 25 % av skadorna på innehållet.

När vi tecknar en hemförsäkring kommer regler och villkor med anknytning till egendom och innehåll i den alltid att vara åtskilda. Medan uppskattning av värdet på huset är relativt enkelt kommer det “verkliga värdet” som försäkringsbolagen uppskattar för innehållet variera kraftigt från bolag till bolag (om inte en utförlig husinventering tillfrågades av bolaget). Av den anledningen är det därför oerhört viktigt att be om ett skriftligt dokument från försäkringsmäklaren som anger vad försäkringsbolaget anser vara riktigt innehåll för att undvika underförsäkringssituationer.
Det är också viktigt att kontrollera felmarginalsklausulen, eller Cláusula de Margen de error på spanska. Denna kan variera från 10 % till 25 % beroende på försäkringsbolag. Denna klausul anger att om det finns en skillnad lägre än felmarginalen mellan det försäkrade värdet och det verkliga värdet så kommer inte proportionalitetsprincipen att tillämpas.

Överförsäkring, eller Sobreseguro på spanska, är den motsatta situationen än i tidigare nämnda exempel. I detta fall är det angivna värdet högre än det verkliga värdet på fastigheten. Försäkringsbolaget kommer inte att tillämpa proportionalitetsprincipen som skulle gå till förmån för den försäkrade och kommer endast återbetala det verkliga värdet av fastigheten. Detta för att förhindra bedrägerisituationer där den försäkrade deklarerar ett mycket högt fastighetsvärde (jämfört med det verkliga värdet) med avsikt att få ersättning högre än fastighetskostnaden.

Dock anger lagen 50/1980, som reglerar försäkringsavtal i Spanien, att den försäkrade kan kräva tillbaka skillnaden mellan den premie som denne betalat och den premie som beräknats genom att försäkra det verkliga värdet.

Förstariskförsäkring, eller Primer riesgo på spanska, är ett komplement till avtalet som ofta förekommer i hemförsäkringar som inkluderar stöld eller inbrottsskydd. I en förstariskförsäkringsfordran kommer försäkringstagaren garantera en förteckning över konkreta föremål upp till en överenskommen summa. Detta belopp kommer inte att omfattas av proportionalitetsprincipen, men kommer alltid att vara lägre än anskaffningsvärdet. Generellt är föremål försäkrade på detta sätt juveler, kontanter, konstföremål och objekt med högt värde.

Exempel: om jag äger en målning till ett uppskattat värde av 20 000 euro, och den är försäkrad till 15 000 euro i förstariskförsäkring, så återbetalas 15 000 euro i sin helhet i händelse av stöld.

Rimlighetsprövning, eller Regla de equidad på spanska, är en regel som försäkringsbolagen tillämpar när riskfaktorer förbises genom utelämnande av information eller falsk sådan som lämnats av försäkringstagaren, i god eller i ond tro.

Exempel: låt oss anta att en stöldförsäkring täcker 10 000 euro och försäkringstagaren påstår sig ha en säkerhetsdörr och ett larmsystem i sitt hus, medan han i verkligheten inte har några säkerhetsfunktioner. Vid stöld reduceras ersättningen proportionellt i förhållande till skillnaden i riskfaktorer mellan ett hus utan säkerhetsdörr och larmsystem, och ett hus med dessa säkerhetsfunktioner.

Jämföra hemförsäkringserbjudanden
Alla de faktorer som beskrivs ovan bör beaktas när man jämför olika hemförsäkringserbjudanden. Till exempel kan två försäkringar som rör samma hus och som täcker samma typ av skador för samma belopp och med samma årsavgift kompensera skador mycket olika eftersom det antagna “verkliga värdet” av egendomen kan variera kraftigt.

Av advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.