I Spanien är skatteläget ganska normalt ur ett västereuropeiskt perspektiv. Skatterätten är dock ett mycket komplext lagområde, i ständig förändring, som kompliceras ytterligare i Spanien av den anledningen att olika regionala skattesystem samexisterar parallellt med statens.

Spanien är indelat i 17 autonoma regioner med varierande grad av självbestämmande. Varje region har sin egen skattemyndighet och har även rätt att lagstifta om grundavdrag för skattskyldiga med hemvist i regionen, och detta medför att skatt kan variera avsevärt beroende på den skattskyldiges hemvist eller var fastigheten är belägen.
 
Hur Ni kommer att beskattas i Spanien varierar dessutom beroende på om Ni kommer att anses som begränsat eller obegränsat skattskyldiga här i landet.

Begränsat skattskyldiga

Även om Ni förblir formellt obegränsat skattskyldiga i Sverige, dvs. med hemvist i Sverige (ej resident i Spanien), finns det inkomster och tillgångar som har så pass stark anknytning till Spanien att Ni ska betala skatt för dem till den spanska staten.

Obegränsat skattskyldiga

Anses Ni vara obegränsat skattskyldiga i Spanien, dvs. med hemvist i Spanien (resident), ska alla era inkomster i hela världen deklareras och beskattas i Spanien. Eventuella dubbelbeskattningskonsekvenser löses genom tillämpning av det dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Sverige och Spanien.
 
För svenskar som är obegränsat skattskyldiga i Spanien sker beskattningen av pension normalt med stöd av SINK. SINK-skatten är en så kallad definitive källskatt, det betyder att det är en skatt som hålls inne och betalas in till den svenska skattemyndigheten av utbetalaren. Men även Spanien har rätt som hemviststat att beskatta sådana betalningar och då uppstår en dubbelbeskattning, som man löser genom att ansöka om återbetalning av den skatt den skattskyldige betalat i Sverige.
 
Du som läser denna artikel är säkert svensk och har planer på att flytta eller har redan flyttat från Sverige till Spanien, antingen för att bo här permanent eller delar av året. För de flesta förknippas dessutom vistelsen i Spanien med ägandet av en eller flera fastigheter här, varmed en fastighet (dess ägande) blir epicenter för svenskarnas beskattning i Spanien.
Exempel på sådana skatter som är förenade med ägandet av fastighet, oavsett hemvist, är följande:
• Fastighetskatt
• Inkomstskatt (skatt vid fastighetsinnehav (statlig inkomstskatt))
• Skatt vid uthyrning av fastighet
• Skatt vid försäljning av fastighet
• Förmögenhetskatt

Kommunal fastighetskatt (I.B.I)

Exakt hur stor skatten är varierar från kommun till kommun, men siffran brukar röra sig runt 1 % av taxeringsvärdet (valor catastral).
 

Statlig inkomstskatt

Staten beräknar att denna “fiktiva” inkomst uppgår till antingen 1,1 % eller 2,0 % av taxeringsvärdet beroende på när taxeringsvärdet sattes. Det är fastighetsinnehavet som är föremål för beskattning. Skatten uppgår till 19 %.
 

Skatt vid uthyrning av fastighet

Löpande hyresinkomster som hänför sig till fastighet belägen i Spanien ska betala spansk statlig inkomstskatt. Skatten uppgår till 19 %.
 

Skatt vid försäljning av fastighet

Beskattning av realisationsvinster för fastighet utgår med samma procentsats för såväl begränsat eller obegränsat skattskyldiga (residenta som ej residenta). Skatten uppgår till 19 % för de första 6 000 euro, till 21 % för inkomster från 6 000 euro till 50 000 euro, och 23 % på överskjutande belopp.
 
Personer över 65 år som säljer sin permanenta bostad är helt befriade från reavinstbeskattning. Lagen förutsätter som huvudregel att fastigheten måste ha varit säljarens permanenta bostad under minst tre år.
 
Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien får reavinst som uppkommer vid försäljning av en fastighet belägen i Spanien beskattas i Spanien. Om säljaren har sin hemvist i Sverige kommer det svenska skatteverket också att belasta försäljningen med skatt. Dubbelbeskattning har då uppstått och för undanröjandet av detta anger avtalet att Sverige i detta fall ska avräkna den reavinstskatt som erlagts i Spanien från den svenska.
 

Förmögenhetskatt

Denna skatt slopades mellan 2008-2010 men återinfördes 2011. Avsikten var att den återigen skulle försvinna 2017 men den finns än så länge kvar. Förmögenhetsskatt tillkommer på nettoförmögenhet överstigande 700 000 euro per skattskyldige. Därtill tillkommer ett särskilt fribelopp för permanent bostad på 300 000 euro per skattskyldige.

Arv och gåvoskatt

Om arvtagaren (den skatteskyldige) har sin hemvist här i Spanien ska all egendom som denne får i arv beskattas här, oavsett i vilket land egendomen befinner sig. Om arvtagaren däremot inte har sin hemvist i Spanien, betalar han/hon arvsskatt enbart för fastighet som finns i Spanien. Detta gäller oavsett vilken lag som tillämpas på arvet.
 
Arvsskatt beräknas på en fastighets så kallade “valor fiscal”. Det är fastighetens taxeringsvärde (valor catastral), dock med tillägg av en multiplikationsfaktor som varierar från kommun till kommun.
 
Från och med 1 januari har fribeloppet i Andalusien höjts från 175 000 euro till 250 000 euro för vissa skattskyldiga (maka/make, barn och barnbarn). Men om den skattskyldiges arvslott överstiger det nämnda beloppet, beskattas den från första euron. Skatten är progressiv, dvs. skattesatsen ökar med arvslottens storlek.
 
Gåva beskattas på samma sätt som arv, dock utan något fribelopp eller avdrag.
 

Skatt vid köp av fastighet i Spanien

Vid köp av fastighet i Spanien betalas en så kallad köpskatt, dock inte om köpet belastas med moms. Momsen utgår vid köp av nyproducerade fastigheter och uppgår till 10 %.
 
När momsen betalas tillkommer även en stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen (Andalusien).
 
Köpskatt när det inte betalas moms är 8 % när köpeskillingen understiger 400 000 euro. Från 400 000 till 700 000 euro betalas 9 % i skatt och 10 % på överskjutande belopp.
 
Dessa siffror gäller för Andalusien.
 

Av Olaf Medina-Montoya Hellgren, delägare Wallin & Partners – en advokatfirma i Fuengirola med 20 års erfarenhet inom både svensk och spansk rätt, som med bred kunskap och stor kompetens hjälper svenska klienter med juridiska frågor.

Av Bostadsspecial – Olaf Medina-Montoya Hellgren, delägare Wallin & Partners – en advokatfirma i Fuengirola

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.