Fråga experten: ”dotación pública”

Fråga experten: ”dotación pública”

Vad betyder det att en tomt är registrerad som ”dotación pública” i en kommuns detaljplan? Kan myndigheterna ta tomten?

Det händer ofta att en kommuns generalplan klassificerar privatägd mark som allmän egendom. Med andra ord förutses att marken kan tas i beslag genom ockupation eller expropriation för att användas för en allmän väg, ett grönområde eller en ospecificerad kommunal anläggning, t ex skola, idrottsanläggning eller liknande.

I dessa fall kan ägaren till marken inte fritt använda sin egendom.

Vad kan en ägare som påverkas av denna situation göra?

Artikel 116 i lagen 7/2021, av den 1 december, om en hållbar utveckling av Andalusiens territorium (nedan kallad ”LISTA”) reglerar fall av ockupation och expropriation av mark avsedd för allmänna platser.

Två situationer kan föreligga:

Att generalplanen inte tillskriver marken något handlingsområde eller genomförandeenhet. I detta fall fastställer artikel 116.1 i ”LISTA” att expropriation eller direkt ockupation av mark avsedd för allmänna platser som inte ingår i eller tilldelats ett handlingsområde eller genomförandeenhet måste ske inom fyra år efter godkännandet av den generalplan som legitimerar genomförandet. Med andra ord är kommunfullmäktige skyldigt att ockupera eller expropriera sådan mark inom fyra år efter att generalplanen godkänts.

När de fyra åren har löpt ut utan effekt, ska den berörda ägaren eller dennes förmånstagare underrättas och anses tvångsexpropriationsförfarandet inlett enligt lag efter att sex månader har förflutit sedan underrättelsen.

När förfarandet har inletts kan den berörda ägaren lämna in en ”värderingsblankett” (dvs. meddela myndigheten värdet på den berörda marken eller bostaden med en motivering). När två månader har förflutit utan att något beslut har meddelats kan ägaren kontakta den provinsiella värderingskommissionen i syfte att slutgiltigt fastställa värderingen.

Värderingen måste avse tidpunkten för upprättandet av värderingsblanketten och från detta datum kommer den upplupna räntan att bestämmas.

När det gäller allmänna platser som ingår i eller tilldelas åtgärdsområden eller genomförandeenheter enligt generalplanen, föreskriver artikel 116.2 LISTA att om myndigheten som har rätt att expropriera egendomen anser att det måste ske omgående på grund av brådskande behov, sker förvärvet omedelbart. Ägaren har då rätt till betalning eller annan ersättning, till exempel genom annan mark i utbyte.

I båda fallen kommer ockupationen och expropriationen att registreras i fastighetsregistret när förfarandet är avslutat.

Diego Fernández Castiñeyra, spansk advokat

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.