Leptospirainfektion hos hund

En sjukdom förorsakad av en speciell typ av bakterie leptospira kallas Leptospirosis.. Sjukdomen, som kan drabba både människor och djur, är mycket ovanlig i Skandinavien. I Spanien däremot är sjukdomen speciellt förekommande vid låglänta marker som tidvis svämmar över och resulterar i stillastående vatten.

Inom vissa yrkesgrupper, såsom lantbrukare, slaktare och sötvattenfiskare, räknar man med att var femte människa blivit smittad. Även andra grupper kan dock bli smittade, t.ex. via infekterade hundars urin.

Smittvägar och smittspridning

Leptospira förekommer i så gott som hela Europa, framför allt hos vilda smågnagare, men särskilt hos råttor. Smittan sprids främst via kontakt med urin från råttor eller andra smittade djur, i regel genom att smittsam urin, eller vatten som har förorenats av smittsam urin, kommer i kontakt med huden och tränger in i små sår eller rispor.

Bakterien kan även tränga in genom slemhinnor, t.ex. ögonen. Vad som gör sjukdomen mer aktuell just nu är att råttorna drivits ut från sina bon genom att avstjälpningsplatser stängts och kanske också för att mycket natur förstörts genom bebyggelse.

Symtom, behandling och diagnostik

Inkubationstiden är vanligen en till två veckor. Sjukdomsbilden kan variera. Hos människan är infektionen oftast symptomfri, en infektion med influensaliknande symptom kan dock förekomma. Även hos hund kan sjukdomen passera symptomfri, men de flesta som insjuknar får hög feber, blir mycket trötta, får ökad törst samt ett kraftligt påverkat allmän tillstånd.

Efter fyra till fem dygn ses lever- och njurpåverkan med gulsot, buksmärtor och mörkfärgad urin. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen påbörjas i ett tidigt skede är prognosen god och hunden blir frisk inom några dagar.

Om behandlingen däremot påbörjas alltför sent, är prognosen sämre eftersom en vanlig komplikation är kronisk njursvikt. Diagnosen fastställs genom blodprov och odling av urin. Hundar som överlever sjukdomen blir ofta, trots adekvat behandling, kroniska smittbärare.

Allmänt förebyggande åtgärder

Sjukdomen kan förebyggas genom råttbekämpning och kontroll av eventuellt andra djur som kan fungera som bärare. Hundar som reser till eller bor i områden där sjukdomen förekommer bör vara vaccinerade mot leptospira.

Grundvaccination består av 2 vaccinationer med 3 – 4veckors intervall. Vaccinet skyddar hunden mot allvarliga sjukdomssymtom, men ger inte ett hundraprocentigt skydd mot infektion.

Smittar till människa

De leptospira bakterier som smittar hundar kan också smitta människan. Bakterien är väldigt ovanlig såväl hos djur som hos människor i Norden. Globalt sett är Leptospirosis dock en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna som smittar från djur till människa.

Det här är Chiga


Hon är uppskattningsvis ca. 2 år gammal och är en lekfull och snäll hund. Hon älskar att springa och att vara utomhus och hon går bra ihop med andra hundar.
Om du är intresserad av Chiga, vänligen kontakta Pat Coleman på tel.nr: 620 354 885. Om du vill ge en hund ett hem, besök vår hemsida: www.f-a-m-a.net, och klicka på “adoption”-fliken, där hittar du många fler hundar som letar efter ett hem.

Av Susanne Kamu

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.