Lite om regelverket i Spanien rörande vårdnad om barn vid äktenskapsskillnad. Spansk rätt innehåller två vårdnadsbegrepp, custodia och patria potestad, till skillnad från svensk rätt, som har ett enhetligt vårdnadsbegrepp.

Patria potestad syftar på de rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavaren alltid har gentemot sina omyndiga barn, medan custodia närmast avser de skyldigheter som vårdnadshavare har att ge barnet tillsyn och omsorg när barnet vistas hos vårdnadshavaren.
Vid äktenskapsskillnad är normalfallet att vårdnaden utövas av båda föräldrarna.
Eftersom föräldrarna inte längre efter skilsmässan skall bo tillsammans måste avgöras vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden (custodia) och hos vem barnet skall bo.
Inom det spanska rättssystemet har ensam vårdnad traditionellt varit vanligast och har modern av tradition tillerkänts vårdnaden om barnet.
Den förälder som icke tillerkänts vårdnaden har rätt till umgängesrätt med barnet, vilken kan vara mer eller mindre omfattande, t.ex. varannan helg, dagar mitt i veckan, semester i enlighet med vad som i varje enskilt fall kan bestämmas av parterna eller domstol.
Under de sista åren har traditionen – med ensam vårdnad för modern – förändrats och lett till gemensam vårdnad som utövas av båda föräldrarna, vilket framgår av artikel 92 i den spanska civilrättslagen med tillägg från juli 2005.

Bestämmelserna innehåller i korthet följande om gemensam vårdnad:
– Gemensam vårdnad mellan föräldrarna skall tillämpas om båda föräldrarna är ense härom. Domstolen, som avgör vårdnadsfrågorna, skall dock alltid inhämta ett yttrande från Ministerio fiscal (ung. motsvarande socialnämnden) och om så är möjligt, höra barnens vilja.
– Om makarna inte kan komma överens, kan domstolen endast i undantagsfall förordna om gemensam vårdnad.
– Gemensam vårdnad kan icke bli aktuellt om utredningen t.ex. visar att den ena maken blivit misshandlad.

I de fall där makarna inte är överens om gemensam vårdnad, bestämmer domstolen vem av makarna som skall anförtros vårdnaden.
Barnets vilja kan ha betydelse om barnet har fyllt 12 år.
I samband med att domstolen bestämmer vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden, kan domstolen också fastställa umgängesrätten för den andra föräldern.
Det spanska regelverket är i många avseenden likt det svenska med gemensam vårdnad som huvudregel.
De spanska reglerna om vårdnad vid äktenskapsskillnad kan bli tillämpliga för svenska medborgare som söker skilsmässa i Spanien och som har underåriga barn som vistas i Spanien.

Av Göran Rise, advokat & Anabel Izquierdo, advokat – IURA Despacho Jurídico, www.iura.es

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.